top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

Νόμος στη Καινή Διαθήκη

Έγινε ενημέρωση: 26 Ιουν 2021

Ο Νόμος εκπληρώθηκε

Υπάρχει άραγε Νόμος στη Καινή Διαθήκη? Πολλοί δάσκαλοι του Ευαγγελίου διδάσκουν ότι στην εποχή της Καινής Διαθήκης, ο Νόμος έχει καταργηθεί και έχει αντικατασταθεί από τη χάρη. Είναι αυτό αλήθεια?

Όχι, ο Νόμος δεν καταργήθηκε, αλλά για πρώτη φορά στο πρόσωπο του Χριστού, εκπληρώθηκε!


ΜΑΤΘ 5:17 Μη νομίσητε ότι ήλθον να καταλύσω τον νόμον ή τους προφήτας· δεν ήλθον να καταλύσω, αλλά να εκπληρώσω. 18 Διότι αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθη ο ουρανός και η γη, ιώτα εν ή μία κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, εωσού εκπληρωθώσι πάντα.

Ο Χριστός λοιπόν δεν ήρθε για να καταργήσει το Νόμο, αλλά να τον εκπληρώσει. Μάλιστα ο ίδιος λέει ότι ούτε μία κεραία ή ένα γιώτα του Νόμου δεν πρόκειται να μην εκπληρωθεί.


Ο Χριστός το τέλος του Νόμου

ΡΩΜ 10:4 Επειδή το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός προς δικαιοσύνην εις πάντα τον πιστεύοντα. 5 Διότι ο Μωϋσής γράφει την δικαιοσύνην την εκ του νόμου, λέγων ότι ο άνθρωπος ο κάμνων ταύτα θέλει ζήσει δι' αυτών· 6 η εκ πίστεως όμως δικαιοσύνη λέγει ούτω· Μη είπης εν τη καρδία σου, Τις θέλει αναβή εις τον ουρανόν; τουτέστι διά να καταβιβάση τον Χριστόν. 7 ή, Τις θέλει καταβή εις την άβυσσον; τουτέστι διά να αναβιβάση τον Χριστόν εκ νεκρών. 8 Αλλά τι λέγει; Πλησίον σου είναι ο λόγος, εν τω στόματί σου και εν τη καρδία σου· τουτέστιν ο λόγος της πίστεως, τον οποίον κηρύττομεν. 9 Ότι εάν ομολογήσης διά του στόματός σου τον Κύριον Ιησούν, και πιστεύσης εν τη καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών, θέλεις σωθή· 10 διότι με την καρδίαν πιστεύει τις προς δικαιοσύνην, και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρίαν.

Η Σωτηρία λοιπόν τώρα δεν έρχεται με την εκπλήρωση του Νόμου που έτσι κι αλλιώς κανείς δεν μπορεί να εκπληρώσει πλήρως, αλλά με την πίστη και είναι δωρεάν για τις θυσίες του Ιησού Χριστού.

ΓΑΛ 3:10 Διότι όσοι είναι εξ έργων νόμου, υπό κατάραν είναι· επειδή είναι γεγραμμένον· Επικατάρατος πας όστις δεν εμμένει εν πάσι τοις γεγραμμένοις εν τω βιβλίω του νόμου, ώστε να πράξη αυτά. 11 Ότι δε ουδείς δικαιούται διά του νόμου ενώπιον του Θεού, είναι φανερόν, διότι ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως, 12 ο δε νόμος δεν είναι εκ πίστεως· αλλ' ο άνθρωπος ο πράττων αυτά θέλει ζήσει δι' αυτών. 13 Ο Χριστός εξηγόρασεν ημάς εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος κατάρα υπέρ ημών· διότι είναι γεγραμμένον· Επικατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου. ….. 24 Ώστε ο νόμος έγεινε παιδαγωγός ημών εις τον Χριστόν, διά να δικαιωθώμεν εκ πίστεως.

ΓΑΛ 4:4 ότε όμως ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, όστις εγεννήθη εκ γυναικός και υπετάγη εις τον νόμον, 5 διά να εξαγοράση τους υπό νόμον, διά να λάβωμεν την υιοθεσίαν.

ΕΦΕ 2:14 Διότι αυτός είναι η ειρήνη ημών, όστις έκαμε τα δύο εν και έλυσε το μεσότοιχον του φραγμού, 15 καταργήσας την έχθραν εν τη σαρκί αυτού, τον νόμον των εντολών των εν τοις διατάγμασι, διά να κτίση εις εαυτόν τους δύο εις ένα νέον άνθρωπον, φέρων ειρήνην, 16 και να συνδιαλλάξη αμφοτέρους εις εν σώμα προς τον Θεόν διά του σταυρού, θανατώσας δι' αυτού την έχθραν.

ΕΒΡ 7:19 επειδή ο νόμος ουδέν έφερεν εις το τέλειον, έγεινε δε επεισαγωγή ελπίδος καλητέρας, διά της οποίας πλησιάζομεν εις τον ΘεόνΤο πνεύμα της δοσοληψίας

Στην Παλαιά Διαθήκη Ιουδαίοι προσέγγιζαν τον θείο με έναν τρόπο δοσοληψίας. ήταν κοινά αποδεκτό ότι ο Θεός αντάμειβε τον άνθρωπο με διάφορες υλικές ευλογίες, εφόσον ο άνθρωπος εκπλήρωνε τις διατάξεις που προέβλεπε ο Μωσαϊκός νόμος. Θα κάνω εγώ κάτι και σε αντάλλαγμα Θεέ, θα μου δώσεις και εσύ κάτι.

Κάποτε οι Ιουδαίοι δείχνοντας κάποιον που είχε γεννηθεί τυφλός, ρώτησαν τον Ιησού αυτό που μέσα στην καρδιά τους τους βασάνιζε, αλλά μέχρι τότε δεν είχαν βρει ικανοποιητική απάντηση. Ποιός αμάρτησε, αυτός οι γονείς του ώστε αυτός ο άνθρωπος να γεννηθεί τυφλός;

Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης φαίνεται σαν να είναι ένας μακρινός θεός, απών από την καθημερινότητα των ανθρώπων, παρόλο που η Ιουδαίοι ήταν απασχολημένοι στο να εκπληρώνουν με σχολαστικότητα τις χίλιες δυο διατάξεις του Νόμου όπως ήταν τα πλυσίματα, οι θυσίες, οι αγιασμοί ο υγιεινός Νόμος, ο τελετουργικός Νόμος κλπ. Οι Ιουδαίοι μάλιστα, καυχόντουσαν σε όλες αυτές τις διατάξεις, παρόλο που ο Νόμος του Μωυσή δεν θεράπευε τον άνθρωπο από τη ρίζα της αμαρτίας η οποία πάντα έμενε μέσα του.

Εμείς όμως που είμαστε ένας αναμορφωμένος και αναγεννημένος λαός με τη διακονία του Αγίου Πνεύματος έχουμε πλέον την ικανότητα να μένουμε μακριά από την αμαρτία με τη δύναμη του Θεού. Εμείς δεν είμαστε έξω από το σπίτι και φωνάζουμε “έι! είναι κανείς εδώ;”, είμαστε μέσα στο σπίτι, αποτελούμαι οικογένεια του Θεού και είμαστε κατά χάριν και κατά υιοθεσία παιδιά του Θεού και έτσι απολαμβάνουμε τα προνόμια που προσφέρει ο πατέρας στα παιδιά του.

Παρόλα αυτά Θέλει μεγάλη προσοχή ο Ιησούς Χριστός στην Καινή Διαθήκη μας μιλάει για εντολές. Για παράδειγμα μας λέει ότι “όποιος με αγαπάει θα φυλάξει τις εντολές μου”. Μερικές φορές όταν ακούμε για εντολές το μυαλό μας πηγαίνεις στις δέκα εντολές του Μωσαϊκού Νόμου. Όχι δεν είναι αυτός ο νομός της καινής διαθήκης δεν είναι αυτές οι εντολές για τις οποίες μιλάει ο Χριστός.

ΜΑΤΘ 5:20 Επειδή σας λέγω ότι εάν μη περισσεύση η δικαιοσύνη σας πλειότερον της των γραμματέων και Φαρισαίων, δεν θέλετε εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών.

Αν θέλουμε να δούμε ποιες είναι οι εντολές για τις οποίες μιλάει ο Χρήστος πρέπει να ανατρέξουμε στην επί του όρους ομιλία αλλά και στις επιστολές των Αποστόλων οι οποίες σκιαγραφούν το πλαίσιο της συμπεριφοράς των πιστών. Οι εντολές που καλούμαστε να εκτελέσουμε περιέχουν κάποιες από τις 10 εντολές αλλά τις προσπερνούν, εμβαθύνουν και υπερέχουν.

Το πιο σημαντικό είναι ότι σήμερα το Άγιο Πνεύμα μας δίνει δύναμη να εκτελέσουμε τις εντολές της Αγίας Γραφής επειδή τώρα πια δεν γνωρίζουμε για τον νόμο του Θεού αλλά γνωρίζουμε τον ίδιο τον Θεό. Σήμερα ο Θεός δεν είναι παρών στη ζωή μας μόνο μέσα από το Νόμο του. Ο Θεός σήμερα ζει μέσα μας.


Ο Νόμος της Πίστεως

ΡΩΜ 3:27 Που λοιπόν η καύχησις; Εκλείσθη έξω. Διά ποίου νόμου; των έργων; Ουχί, αλλά διά του νόμου της πίστεως. 28 Συμπεραίνομεν λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται διά της πίστεως χωρίς των έργων του νόμου. 29 Ή των Ιουδαίων μόνον είναι ο Θεός; Ουχί δε και των εθνών; Ναι, και των εθνών, 30 επειδή εις είναι ο Θεός όστις θέλει δικαιώσει την περιτομήν εκ πίστεως και την ακροβυστίαν διά της πίστεως. 31 Νόμον λοιπόν καταργούμεν διά της πίστεως; μη γένοιτο, αλλά νόμον συνιστώμεν.

Η παραπάνω περικοπή δεν διδάσκει ότι ο Νόμος του Θεού καταργήθηκε δια της πίστεως. Το λέει ξεκάθαρα το συμπέρασμα του εδαφίου 31: “δεν καταργούμε το νόμο, αλλά μάλλον τον συστήνουμε”! Τι είναι λοιπόν αυτό που καταργήθηκε; Είναι η δικαίωση δια των έργων του Νόμου (εδ. 28). Είναι δηλαδή η προσπάθεια του ανθρώπου να εκτελέσει το Νόμο του Θεού με τις δικές του δυνάμεις. Ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει ποτέ να εκτελέσει μόνος του τον Νόμο, διότι υπάρχει ένας άλλος Νόμος που τον αιχμαλωτίζει και τον εμποδίζει, ο Νόμος της αμαρτίας.

Ο Νόμος της αμαρτίας

(Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ)

ΡΩΜ 7:21 Ευρίσκω λοιπόν τον νόμον τούτον ότι, ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλόν, πάρεστιν εις εμέ το κακόν· 22 διότι ηδύνομαι μεν εις τον νόμον του Θεού κατά τον εσωτερικόν άνθρωπον, 23 βλέπω όμως εν τοις μέλεσί μου άλλον νόμον αντιμαχόμενον εις τον νόμον του νοός μου, και αιχμαλωτίζοντά με εις τον νόμον της αμαρτίας, τον όντα εν τοις μέλεσί μου. 24 Ταλαίπωρος άνθρωπος εγώ· τις θέλει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου;

Δεν υπάρχει τίποτα πιο θλιβερό για τον Χριστιανό, να μην έχει εννοήσει το απολυτρωτικό έργο του Σταυρού και να προσπαθεί μονάχος του να εκτελέσει αυτό που διανοητικά καταλαβαίνει ως Νόμο ή θέλημα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μόνο αυτός με τη δύναμη της θυσίας του Χριστού, μπορεί να μας ελευθερώσει σε αυτή την άνιση μάχη που δίνουμε με τον διάβολο.Ο Νόμος του Πνεύματος

ΡΩΜ 8:2 Διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ηλευθέρωσεν από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. 3 Επειδή το αδύνατον εις τον νόμον, καθότι ήτο ανίσχυρος διά της σαρκός, ο Θεός πέμψας τον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτίαν εν τη σαρκί, 4 διά να πληρωθή η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα·

ΕΒΡ η:10 Διότι αύτη είναι η διαθήκη, την οποίαν θέλω κάμει προς τον οίκον του Ισραήλ μετά τας ημέρας εκείνας, λέγει Κύριος· Θέλω δώσει τους νόμους μου εις την διάνοιαν αυτών, και θέλω γράψει αυτούς επί της καρδίας αυτών, και θέλω είσθαι εις αυτούς Θεός, και αυτοί θέλουσιν είσθαι εις εμέ λαός.


Ο Νόμος της Ελευθερίας

ΓΑΛ δ:21 Είπατέ μοι οι θέλοντες να ήσθε υπό νόμον· τον νόμον δεν ακούετε; 22 Διότι είναι γεγραμμένον ότι ο Αβραάμ εγέννησε δύο υιούς, ένα εκ της δούλης και ένα εκ της ελευθέρας. 23 Αλλ' ο μεν εκ της δούλης εγεννήθη κατά σάρκα, ο δε εκ της ελευθέρας διά της επαγγελίας· 24 Τα οποία είναι κατά αλληγορίαν· διότι αύται είναι αι δύο διαθήκαι, μία μεν από του όρους Σινά, η γεννώσα προς δουλείαν, ήτις είναι η Άγαρ. 25 Διότι το Άγαρ είναι το όρος Σινά εν τη Αραβία, και ταυτίζεται με την σημερινήν Ιερουσαλήμ, είναι δε εις δουλείαν μετά των τέκνων αυτής· 26 η δε άνω Ιερουσαλήμ είναι ελευθέρα, ήτις είναι μήτηρ πάντων ημών. 27 Διότι είναι γεγραμμένον· Ευφράνθητι, στείρα η μη τίκτουσα, έκβαλε φωνήν και βόησον, η μη ωδίνουσα· διότι τα τέκνα της ερήμου είναι πλειότερα παρά τα τέκνα της εχούσης τον άνδρα. 28 Ημείς δε, αδελφοί, καθώς ο Ισαάκ επαγγελίας τέκνα είμεθα. 29 Αλλά καθώς τότε ο κατά σάρκα γεννηθείς εδίωκε τον κατά πνεύμα, ούτω και τώρα. 30 Αλλά τι λέγει η γραφή; Έκβαλε την δούλην και τον υιόν αυτής· διότι δεν θέλει κληρονομήσει ο υιός της δούλης μετά του υιού της ελευθέρας. 31 Λοιπόν, αδελφοί, δεν είμεθα της δούλης τέκνα, αλλά της ελευθέρας.

ΙΑΚ 1:25 Όστις όμως εγκύψη εις τον τέλειον νόμον της ελευθερίας και επιμείνη εις αυτόν, ούτος γενόμενος ουχί ακροατής επιλήσμων, αλλ' εκτελεστής έργου, ούτος θέλει είσθαι μακάριος εις την εκτέλεσιν αυτού. ΙΑΚ 2:12 Ούτω λαλείτε και ούτω πράττετε, ως μέλλοντες να κριθήτε διά του νόμου της ελευθερίας· 13 διότι η κρίσις θέλει είσθαι ανίλεως εις τον όστις δεν έκαμεν έλεος· και το έλεος καυχάται κατά της κρίσεως.

Ο Νόμος της Συνείδησης

ΡΩΜ 2:13 Διότι δεν είναι δίκαιοι παρά τω Θεώ οι ακροαταί του νόμου, αλλ' οι εκτελεσταί του νόμου θέλουσι δικαιωθή. 14 Επειδή όταν οι εθνικοί οι μη έχοντες νόμον πράττωσιν εκ φύσεως τα του νόμου, ούτοι νόμον μη έχοντες είναι νόμος εις εαυτούς, 15 οίτινες δεικνύουσι το έργον του νόμου γεγραμμένον εν ταις καρδίαις αυτών, έχοντες συμμαρτυρούσαν την συνείδησιν αυτών και τους λογισμούς κατηγορούντας ή και απολογουμένους μεταξύ αλλήλων,


Ο Χριστός εξηγόρασεν ημάς εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος κατάρα υπέρ ημών· διότι είναι γεγραμμένον· Επικατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου. ….. 24 Ώστε ο νόμος έγεινε παιδαγωγός ημών εις τον Χριστόν, διά να δικαιωθώμεν εκ πίστεως.

ΓΑΛ 4:4 ότε όμως ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, όστις εγεννήθη εκ γυναικός και υπετάγη εις τον νόμον, 5διά να εξαγοράση τους υπό νόμον, διά να λάβωμεν την υιοθεσίαν.

ΕΦΕ 2:14 Διότι αυτός είναι η ειρήνη ημών, όστις έκαμε τα δύο εν και έλυσε το μεσότοιχον του φραγμού, 15 καταργήσας την έχθραν εν τη σαρκί αυτού, τον νόμον των εντολών των εν τοις διατάγμασι, διά να κτίση εις εαυτόν τους δύο εις ένα νέον άνθρωπον, φέρων ειρήνην,


Ο Νόμος τη Αγάπης (Βασιλικός Νόμος

ΙΑΚ 2:8 Εάν μεν εκτελήτε τον νόμον τον βασιλικόν κατά την γραφήν, Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν, καλώς ποιείτε·

ΜΑΤΘ 7:12 Λοιπόν πάντα όσα αν θέλητε να κάμνωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, ούτω και σεις κάμνετε εις αυτούς· διότι ούτος είναι ο νόμος και οι προφήται.

ΜΑΤΘ 22:36 Διδάσκαλε, ποία εντολή είναι μεγάλη εν τω νόμω; 37 Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν· Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. 38 Αύτη είναι πρώτη και μεγάλη εντολή. 39 Δευτέρα δε ομοία αυτής· Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν. 40 Εν ταύταις ταις δύο εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται

ΜΑΡ ιβ:28 Και προσελθών εις των γραμματέων, όστις ήκουσεν αυτούς συζητούντας, γνωρίζων ότι καλώς απεκρίθη προς αυτούς, ηρώτησεν αυτόν· Ποία εντολή είναι πρώτη πασών; 29 Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν ότι πρώτη πασών των εντολών είναι· Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος· 30 και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, και εξ όλης της ψυχής σου, και εξ όλης της διανοίας σου, και εξ όλης της δυνάμεώς σου· αύτη είναι η πρώτη εντολή. 31 Και δευτέρα ομοία, αύτη· Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν. Μεγαλητέρα τούτων άλλη εντολή δεν είναι. 32 Και είπε προς αυτόν ο γραμματεύς· Καλώς, Διδάσκαλε, αληθώς είπας ότι είναι εις Θεός, και δεν είναι άλλος εκτός αυτού· 33 και το να αγαπά τις αυτόν εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της συνέσεως και εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της δυνάμεως, και το να αγαπά τον πλησίον ως εαυτόν, είναι πλειότερον πάντων των ολοκαυτωμάτων και των θυσιών.

ΡΩΜ 13:8 Εις μηδένα μη οφείλετε μηδέν ειμή το να αγαπάτε αλλήλους· διότι ο αγαπών τον άλλον εκπληροί τον νόμον. 9 Επειδή το, Μη μοιχεύσης, μη φονεύσης, μη κλέψης, μη ψευδομαρτυρήσης, μη επιθυμήσης, και πάσα άλλη εντολή, εν τούτω τω λόγω συμπεριλαμβάνεται, εν τώ· Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν. 10 Η αγάπη κακόν δεν κάμνει εις τον πλησίον· είναι λοιπόν εκπλήρωσις του νόμου η αγάπη.

ΓΑΛ ε:14 Διότι όλος ο νόμος εις ένα λόγον συμπληρούται, εις τον, Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν.


Ο Νόμος του Χριστού

ΓΑΛ 6:2 Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε και ούτως εκπληρώσατε τον νόμον του Χριστού Α’ΚΟΡ 9:21 εις τους ανόμους ως άνομος, μη ων άνομος εις τον Θεόν, αλλ' έννομος εις τον Χριστόν, διά να κερδήσω ανόμους·

91 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Commentaires


bottom of page