top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

Οίνος

Έγινε ενημέρωση: 16 Φεβ 2021

Η Αγια Γραφή σε πολλά σημεία έρχεται να μας προειδοποιήσει σχετικά με την κατάχρηση στη κατανάλωση αλκοόλ.


Για τους εργάτες του Ευαγγελίου

Οι Λευίτες δεν έπρεπε να πίνουν αλκοόλ πριν μπουν στη σκηνή του μαρτυρίου. Κατά αναλογία, οι εργάτες του Ευαγγελίου δεν πρέπει να πίνουν πριν κηρύξουν το Λόγο του Θεού, ή πριν τη λειτουργία της εκκλησίας.

ΛΕΥ 10:9  Οίνον και σίκερα δεν θέλετε πίει, συ, και οι υιοί σου μετά σου, όταν εισέρχησθε εις την σκηνήν του μαρτυρίου, διά να μη αποθάνητε· τούτο θέλει είσθαι νόμιμον αιώνιον εις τας γενεάς σας· 10  και διά να διακρίνητε μεταξύ αγίου και βεβήλου και μεταξύ ακαθάρτου και καθαρού· 11  και διά να διδάσκητε τους υιούς Ισραήλ πάντα τα διατάγματα, όσα ελάλησε Κύριος προς αυτούς διά χειρός του Μωϋσέως. 

Α’ ΤΙΜ 3:2  Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να ήναι άμεμπτος, μιας γυναικός ανήρ, άγρυπνος, σώφρων, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός, 3  ουχί μέθυσος, ουχί πλήκτης, ουχί αισχροκερδής, αλλ' επιεικής, άμαχος, αφιλάργυρος, 

Α’ ΤΙΜ 3:8 Οι διάκονοι ωσαύτως πρέπει να ήναι σεμνοί, ουχί δίγλωσσοι, ουχί δεδομένοι εις οίνον πολύν, .....

ΠΑΡ 31:4  Δεν είναι των βασιλέων, Λεμουήλ, δεν είναι των βασιλέων να πίνωσιν οίνον, ουδέ των ηγεμόνων, σίκερα· 

ΗΣΑ 28:7  Πλην και αυτοί επλανήθησαν υπό οίνου και παρεδρόμησαν υπό σίκερα· ο ιερεύς και ο προφήτης επλανήθησαν υπό σίκερα, κατεπόθησαν υπό οίνου, παρεδρόμησαν υπό σίκερα· πλανώνται εν τη δράσει, προσκόπτουσιν εν τη κρίσει. 


Για τους Ναζηραίους

Οι Ναζηραίοι, δηλαδή όσοι ήθελαν να αφιερωθούν στον Θεό, δεν έπρεπε να πίνουν αλκοόλ για όσο χρόνο διαρκούσε η ευχή τους. Όταν όμως ολοκληρωθεί η περίδος της αφιέρωσης, μπορούσε ξανά να πει οίνο.

ΑΡΙΘ 6:2  Λάλησον προς τους υιούς Ισραήλ και ειπέ προς αυτούς, Όταν ανήρ ή γυνή ευχηθή ευχήν Ναζηραίου, διά να αφιερωθή εις τον Κύριον, 3  θέλει εγκρατεύεσθαι από οίνου και από σίκερα και δεν θέλει πίει όξος από οίνου ή όξος από σίκερα ούτε θέλει πίει ό,τι είναι κατεσκευασμένον από σταφυλής ούτε θέλει φάγει σταφυλήν πρόσφατον ουδέ σταφίδας. 4  Πάσας τας ημέρας της αφιερώσεως αυτού δεν θέλει φάγει ουδέν εκ των όσα γίνονται εξ αμπέλου, από φλοιού σταφυλής έως κόκκου αυτής. 

ΑΡΙΘ 6:20 ... και μετά ταύτα δύναται να πίη οίνον ο Ναζηραίος.


Η μέθη προκαλεί την αμαρτία και τη κρίση

Η υπερβολική κατανάλωση οίνου ή άλλων αλκοολούχων ποτών, φέρνει τον άνθρωπο σε κατάσταση που να μην ελέγχει τον εαυτό του και να κάνει πράγματα που δεν είναι αρεστά στον Θεό. Μάλιστα πολλά εδάφια μας προειδοποιούν για τη κρίση του Θεού σε όσους αψηφούν την εγκράτεια που παραγγέλει ο Λόγος και πέφτουν σε μέθες.

ΓΕΝ 9:20 Και ήρχισεν ο Νώε να ήναι γεωργός, και εφύτευσεν αμπελώνα∙ 21 και έπιεν εκ του οίνου, και εμεθύσθη, και εγυμνώθη εν τη σκηνή αυτού. .....

ΗΣΑ 5:11  Ουαί εις εκείνους, οίτινες εξεγειρόμενοι το πρωΐ ζητούσι σίκερα· οίτινες εξακολουθούσι μέχρι της εσπέρας, εωσού εξάψη ο οίνος αυτούς. 

ΠΑΡ 20:1 Ο οίνος είναι χλευαστής, και τα σίκερα στασιαστικά∙ και όστις δελεάζεται υπό τούτων, δεν είναι φρόνιμος.

ΠΑΡ 23:20 Μη έσω μεταξύ οινοποτών, μεταξύ κρεοφάγων ασώτων∙ 21 διότι ο μέθυσος και ο άσωτος θέλουσι πτωχεύσει∙

ΠΑΡ 23:31 Μη θεώρει τον οίνον ότι είναι κόκκινος, ότι δίδει το χρώμα αυτού εις το ποτήριον, ότι καταβαίνει ευαρέστως. 32 Εν τω τέλει αυτού δάκνει ως όφις, και κεντρώνει ως βασιλίσκος∙ 33 οι οφθαλμοί σου θέλουσι κοιτάξει αλλοτρίας γυναίκας, και η καρδία σου θέλει λαλήσει αισχρά∙ 34 και θέλεις είσθαι ως κοιμώμενος εν μέσω θαλάσσης, και ως κοιτόμενος επί κορυφής καταρτίου∙ 35 Με έτυπτον, θέλεις ειπεί, και δεν επόνεσα∙ με έδειραν, και δεν ησθάνθην∙ πότε θέλω εγερθή, διά να υπάγω να ζητήσω αυτόν πάλιν;

ΩΣΗΕ 4:11 Πορνεία και οίνος και μέθη αφαιρούσιν την καρδίαν.

ΕΦΕΣ 5:18 Και μη μεθύσκεσθε με οίνον, εις τον οποίον είναι ασωτία∙ αλλά πληρούσθε διά του Πνεύματος, .....

Α’ ΠΕΤ 4:3 Διότι αρκετός είναι εις ημάς ο παρελθών καιρός του βίου, ότε επράξαμεν το θέλημα των εθνών, περιπατήσαντες εν ασελγείαις. Επιθυμίαις, οινοποσίαις, κώμοις, συμποσίοις και αθεμίτοις ειδωλολατρείαις∙

ΤΙΤ 2:3 αι γραίαι ωσαύτως να έχωσι τρόπον ιεροπρεπή, μη κατάλαλοι, μη δεδουλωμέναι εις πολλήν οινοποσίαν, .....


Η σωστή χρήση του οίνου, δεν ειναι αμαρτία

Παρόλα αυτά που αναφέρονται πιο πάνω, η Γραφή δεν απαγορεύει απαραίτητα σε έναν Χριστιανό να πίνει οίνο ή οποιοδήποτε άλλο ποτό που περιέχει αλκοόλ. Στην πραγματικότητα, κάποια εδάφια αναφέρονται στην κατανάλωση οίνου ως ένδειξη της ευλογίας του Θεού.

ΕΚΚΛ 9:7 Ύπαγε, φάγε τον άρτον σου εν ευφροσύνη και πίε τον οίνον σου εν ευθύμω καρδία· διότι ήδη ο Θεός ευαρεστείται εις τα έργα σου. 

ΨΑΛΜ 104:15 (ο Θεός δίνει μεταξύ άλλων) ... και οίνον ευφραίνοντα την καρδίαν του ανθρώπου, έλαιον δια να λαμπρύνη το πρόσωπον αυτού, και άρτον στηρίζοντα την καρδίαν του ανθρώπου.

ΑΜΩΣ 9:14  Και θέλω επιστρέψει τους αιχμαλώτους του λαού μου Ισραήλ, και θέλουσιν ανοικοδομήσει τας πόλεις τας ηρημωμένας και κατοικήσει· και θέλουσι φυτεύσει αμπελώνας και πίει τον οίνον αυτών, και θέλουσι κάμει κήπους και φάγει τον καρπόν αυτών. 

ΠΑΡ 2:1 0 και θέλουσιν εμπλησθή αι σιτοθήκαι σου από αφθονίας, και οι ληνοί σου θέλουσιν εκχειλίζει από νέου οίνου.

ΓΕΝ 14:18 Και ο Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ, έφερεν έξω άρτον και οίνον∙

ΔΕΥΤ 7:13 και θέλει σε αγαπήσει, και σε ευλογήσει, και σε πληθύνει, και θέλει ευλογήσει τον καρπόν της κοιλίας σου, και τον καρπόν της γής σου, τον σίτον σου, και τον οίνον σου, και το έλαιον σου, .....

ΗΣΑ 55:1  Ω πάντες οι διψώντες, έλθετε εις τα ύδατα· και οι μη έχοντες αργύριον, έλθετε, αγοράσατε και φάγετε· ναι έλθετε, αγοράσατε οίνον και γάλα άνευ αργυρίου και άνευ αντιτίμου. 

Α’ ΤΙΜ 5:23 Μη υδροπότει πλέον, αλλά μεταχειρίζου ολίγον οίνον δια τον στόμαχόν σου και τας συχνάς σου ασθενείας.


Ο Ιησούς έπινε οίνο

ΜΑΤΘ 11:19 Ήλθεν ο Υιός του ανθρώπου τρώγων και πίνων∙ και λέγουσιν, Ιδού άνθρωπος φάγος και οινοπότης, .....

ΙΩΑ 2:7  Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς· Γεμίσατε τας υδρίας ύδατος. Και εγέμισαν αυτάς έως άνω. 8  Και λέγει προς αυτούς· Αντλήσατε τώρα και φέρετε προς τον αρχιτρίκλινον. Και έφεραν. 9  Καθώς δε ο αρχιτρίκλινος εγεύθη το ύδωρ εις οίνον μεταβεβλημένον και δεν ήξευρε πόθεν είναι, οι υπηρέται όμως ήξευρον οι αντλήσαντες το ύδωρ φωνάζει τον νυμφίον ο αρχιτρίκλινος 


Δεν πίνουμε αν κάποιος στη παρέα μας σκανδαλίζεται

ΡΩΜ 14:21 Καλόν είναι το να μη φάγης κρέας, μηδέ να πίης οίνον, μηδέ να πράξης τι εις το οποίον ο αδελφός σου προσκόπτει ή σκανδαλίζεται ή ασθενεί.


29 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Comentários


bottom of page