Αναζήτηση
  • EAEP CORFU

Οικογένεια του Κυρίου

ΨΑΛΜ ξθ:8 Ξένος έγεινα εις τους αδελφούς μου, και αλλογενής εις τους υιούς της μητρός μου∙

ΜΑΤΘ ιβ:46 Ενώ δε αυτός ελάλει έτι προς τους όχλους, ιδού η μήτηρ και οι αδελφοί αυτού ίσταντο έξω, ζητούντες να λαλήσωσι προς αυτόν. 47 Είπε δε τις προς αυτόν, Ιδού η μήτηρ σου και οι αδελφοί σου ίστανται έξω, ζητούντες να λαλήσωσι προς σε.

48 Ο δε αποκριθείς προς τον ειπόντα τούτο προς αυτόν, είπε, Τις είναι η μήτηρ μου, και τίνες είναι οι αδελφοί μου; 49 Και εκτείνας την χείρα αυτού, είπεν, Ιδού η μήτηρ μου και οι αδελφοί μου∙ 50 διότι όστις κάμη το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανοίς, αυτός μου είναι αδελφός και αδελφή και μήτηρ. {Μάρκ. ιγ.31-35}

ΜΑΤΘ ιγ:55 δεν είναι ούτος ο υιός του τέκτονος; η μήτηρ αυτού δεν λέγεται Μαριάμ, και οι αδελφοί αυτού Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας; 56 και αι αδελφαί αυτού δεν είναι πάσαι παρ’ υμίν; πόθεν λοιπόν εις τούτον πάντα ταύτα; 57 Και εσκανδαλίζοντο εν αυτώ. {Μάρκ. ς.1}

ΛΟΥΚ β:51 Και κατέβη μετ’ αυτών, και ήλθεν εις Ναζαρέτ∙ και ήτο υποτασσόμενος εις αυτούς. Η δε μήτηρ αυτού εφύλαττε πάντας τους λόγους τούτους εν τη καρδία αυτής. 52 Και ο Ιησούς προέκοπτεν εις σοφίαν, και ηλικίαν, και χάριν παρά Θεώ και ανθρώποις.

ΛΟΥΚ ια:27 Και ενώ αυτός έλεγε ταύτα, γυνή τις εκ του όχλου υψώσασα φωνήν, είπε προς αυτόν, Μακαρία η κοιλία ήτις σε εβάστασε, και οι μαστοί τους οποίους εθήλασας.

28 Αυτός δε είπε, Μακάριοι μάλλον οι ακούοντες τον Λόγον του Θεού και φυλάττοντες αυτόν.

ΙΩΑΝ α:11 Εις τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν.

ΙΩΑΝ β:4 Τι είναι μεταξύ εμού και σού γύναι; Δεν ήλθεν έτι η ώρα μου.

ΙΩΑΝ β:12 Μετά τούτο κατέβη εις Καπερναούμ, αυτός και η μήτηρ αυτού, και οι αδελφοί αυτού, και οι μαθηταί αυτού∙ και εκεί έμειναν ουχί πολλάς ημέρας.

ΙΩΑΝ ζ:3 Είπον λοιπόν προς αυτόν οι αδελφοί αυτού, Μετάβηθι εντεύθεν, και ύπαγε εις την Ιουδαίαν, διά να ίδωσι και οι μαθηταί σου τα έργα σου τα οποία κάμνεις∙ Διότι ουδείς πράττει τι κρυφίως, και ζητεί αυτός να ήναι φανερός. Εάν πράττης ταύτα, φανέρωσον σεαυτόν εις τον κόσμον. 5 Διότι ουδέ οι αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν.

ΓΑΛ α:19 άλλον δε των αποστόλων δεν είδον, ειμή Ιάκωβον τον αδελφόν του Κυρίου.


4 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Αποστολικοί πατέρες ονομάζονται οι πρώτοι μετά τους αποστόλους συγγραφείς, οι οποίοι υπήρξαν μαθητές των αποστόλων, έζησαν δε κατά τον 1ο και την αρχή του 2ο αιώνος. Οι μεταγενέστεροι τούτων, λέγονται