top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

Ομολογία - Μαρτυρία

Έγινε ενημέρωση: 24 Ιαν 2022

Περιεχόμενα


Δεν γίνεται αλλιώς

Εάν έχουμε βιώσει το Ευαγγέλιο σαν Καλή Είδηση, δεν θα μπορέσουμε να το κρατήσουμε μόνο για τον εαυτό μας. Οι απόστολοι, έδιναν τη μαρτυρία τους με τη βοήθεια του Θεού και το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς.

ΠΡΑΞ 4:33 Και μετά δυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι απόστολοι την μαρτυρίαν της αναστάσεως του Κυρίου Ιησού, και χάρις μεγάλη ήτο επί πάντας αυτούς.

Όπως όταν βρούμε τη θεραπεία σε ένα καλό γιατρό, είμαστε υποχρεωμένοι να μιλήσουμε για αυτόν σε άλλους που πάσχουν από την ίδια αρρώστια, πολύ περισσότερο με την αρρώστια της αμαρτίας, που το τέλος της είναι ο θάνατος, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια και να δείξουμε αδιαφορία στον πόνο των άλλων. Όχι, αν έχουμε γνωρίσει την αγάπη του Θεού και η ζωή μας έχει αλλάξει.

Β' ΒΑΣ 7:9 Τότε είπον προς αλλήλους, Ημείς δεν κάμνομεν καλά· η ημέρα αύτη είναι ημέρα αγαθών αγγελιών, και αν ημείς σιωπώμεν ...


Το έχει παραγγείλει ρητά ο Κύριος

Μαρτυρία ή ομολογία πίστεως, είναι να μιλάς σε άλλους για τη συγχώρεση, την αγάπη, την απελευθέρωση, την ενδυνάμωση, την καρποφόρα ζωή και τη διακονία που έχεις βρει στον Ιησού. Οι τελευταίες οδηγίες του Ιησού στους μαθητές Του πριν ανέβει στον Πατέρα Του ήταν σε σχέση με τη μαρτυρία. Τους ανέθεσε να κάνουν μαθητές καθώς πήγαν σε όλο τον κόσμο, και να τους βαφτίσουν και να τους διδάξουν. Ο Ιησούς έχει δώσει και σε εμάς την εντολή να δίνουμε τη μαρτυρία της πίστης μας σε άλλους ανθρώπους.

ΜΑΤΘ 28:18 Και προσελθών ο Ιησούς, ελάλησε προς αυτούς, λέγων· Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης. 19 Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, 20 διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν.

ΛΟΥΚ 8:39 Επίστρεψον εις τον οίκον σου, και διηγού όσα έκαμεν εις σε ο Θεός. Και ανεχώρησε κηρύττων καθ’ όλην την πόλιν όσα έκαμεν εις αυτόν ο Ιησούς.

Α’ ΤΙΜ 6:12 Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως· κράτει την αιώνιον ζωήν, εις την οποίαν και προσεκλήθης και ώμολόγησας την καλήν ομολογίαν ενώπιον πολλών μαρτύρων.

ΕΒΡ 4:14 Έχοντες λοιπόν αρχιερέα μέγαν, όστις διήλθε τους ουρανούς, Ιησούν τον Υιόν του Θεού, ας κρατώμεν την ομολογίαν.

ΕΒΡ 10:23 ας κρατώμεν την ομολογίαν της ελπίδος ασάλευτον· διότι πιστός ο υποσχεθείς·

Α’ ΠΕΤ 2:9 Σείς όμως είσθε γένος εκλεκτόν, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός διά να εξαγγείλετε τας αρετάς εκείνου όστις σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φώς·


Η δύναμη για μαρτυρία, δίνεται από το Άγιο Πνεύμα

Εμείς, οι Χριστιανοί, σήμερα, αν και δεν είμαστε αυτόπτες μάρτυρες του Ιησού, μπορούμε να μαρτυρούμε την πίστη μας στη δύναμη του Χριστού όπως την βιώσαμε στη ζωή μας. Τους υποσχέθηκε ότι όταν έλαβαν το Άγιο Πνεύμα θα ήταν ισχυροί μάρτυρες Του. Ο Κύριος θα επιβεβαιώσει την μαρτυρία σας, όπως έκανε και στη μαρτυρία των αποστόλων Του με σημάδια που ακολουθούν.

ΠΡΑΞ 1:8 αλλά θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Άγιον Πνεύμα εφ' υμάς, και θέλετε είσθαι εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρεία και έως εσχάτου της γης.

ΜΑΤΘ 10:18 και ενώπιον έτι ηγεμόνων και βασιλέων θέλετε φερθή ένεκεν εμού, προς μαρτυρίαν εις αυτούς και εις τα έθνη. 19 Όταν δε σας παραδίδωσι, μη μεριμνήσητε πως ή τι θέλετε λαλήσει· διότι θέλει σας δοθή εν εκείνη τη ώρα τι πρέπει να λαλήσητε. 20 Επειδή σεις δεν είσθε οι λαλούντες, αλλά το Πνεύμα του Πατρός σας, το οποίον λαλεί εν υμίν.


Έχει σχέση με τη σωτηρία μας

Η επιθυμία του Θεού είναι όλοι, σε όλο τον κόσμο, να συμφιλιωθούν μαζί Του και για να γίνει αυτό, έχει δώσει στους Χριστιανούς τη «Διακονία ή τον Λόγο της διαλλαγής». Αυτό το προνόμιο ανήκει μοναδικά σε όλους όσοι πίστεψαν στον Χριστό.

Β’ ΚΟΡ 5:18 Τα δε πάντα είναι εκ του Θεού, όστις διήλλαξεν ημάς προς εαυτόν διά του Ιησού Χριστού και έδωκεν εις ημάς την διακονίαν της διαλλαγής, 19 δηλονότι ο Θεός ήτο εν τω Χριστώ διαλλάσσων τον κόσμον προς εαυτόν, μη λογαριάζων εις αυτούς τα πταίσματα αυτών, και ενεπιστεύθη εις ημάς τον λόγον της διαλλαγής.

Η Γραφή μας διδάσκει ότι αν ομολογήσουμε τη πίστη μας στον Χριστό μπροστά στους ανθρώπους, έτσι και ο Χριστός θα μας ομολογήσει σαν δικούς του μαθητές μπροστά στον Πατέρα Του, την ημέρα της κρίσης.

ΛΟΥΚ 12:8 Σας λέγω δε, Πάς όστις με ομολογήση έμπροσθεν των ανθρώπων, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει ομολογήσει αυτόν έμπροσθεν των αγγέλων του Θεού. 9 Όστις δε με αρνηθεί ενώπιον των ανθρώπων, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει αρνηθή αυτόν ενώπιον των αγγέλων του Θεού.

ΜΑΡΚ 8:38 Διότι όστις αισχυνθή δι εμέ και διά τους λόγους μου εν τη γενεά ταύτη τη μοιχαλίδι και αμαρτωλώ, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει αισχυνθή δι’ αυτόν, όταν έλθη εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων.

Α’ ΙΩΑ 2:23 Πας ο αρνούμενος τον Υιόν δεν έχει ουδέ τον Πατέρα. Όστις ομολογεί τον Υιόν έχει και τον Πατέρα.

ΡΩΜ 10:9 ότι εάν ομολογήσης διά του στόματός σου τον Κύριον Ιησούν, και πιστεύσης εν τη καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών, θέλεις σωθή. 10 Διότι με την καρδίαν πιστεύει τις προς δικαιοσύνην, και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρίαν·

ΑΠΟΚ 3:8 διότι έχεις μικράν δύναμιν, και εφύλαξας τον λόγον μου και δεν ηρνήθης το όνομά μου.


Η ζωή μας, η καλύτερη μαρτυρία

Το μήνυμα που πρέπει να μοιραστείτε είναι η απλή αλήθεια ότι “ο Θεός σ' αγαπάει και πέθανε στη θέση σου για να σε σώσει.” Η ζωή σας όμως, είναι η καλύτερη μαρτυρία που μπορείτε να μοιραστείτε. Δεν διδάσκει απλώς αλήθειες από τη Βίβλο, αλλά η ίδια σας η ζωή, πρέπει να είναι ένα προϊόν αυτής της αλήθειας. Με άλλα λόγια, μην μαρτυρήσετε μόνο με το στόμα, αλλά και με τις πράξεις σας. Επιτρέψτε στο Άγιο Πνεύμα να παράγει μέσα σας τον καρπό του Πνεύματος: αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης και εγκράτεια, ώστε να «γίνετε» αυτό που θα μαρτυρείτε στους άλλους.

ΕΒΡ 13:15 Δι' αυτού λοιπόν ας αναφέρωμεν πάντοτε εις τον Θεόν θυσίαν αινέσεως, τουτέστι καρπόν χειλέων ομολογούντων το όνομα αυτού.


Η απόφαση για ομολογία είναι καθαρά δική μας

Η προθυμία και η απόφαση μαρτυρίας είναι μια απόφαση που πρέπει να λάβει ο καθένας.

Α’ ΠΕΤ γ:15 ...και έστε πάντοτε έτοιμοι εις απολογίαν μετά πραότητος και φόβου, προς πάντα τον ζητούντα από σας λόγον περί της ελπίδος της εν υμίν·

ΨΑΛΜ ριθ:46 Και θέλω ομιλεί περί των μαρτυρίων σου έμπροσθεν βασιλέων, και δεν θέλω αισχυνθή.

ΙΩΑ α:46 Ευρίσκει δε Φίλιππος τον Ναθαναήλ, και λέγει προς αυτόν, Εκείνον τον οποίον έγραψεν ο Μωϋσής εν τω νόμω και οι προφήται, ευρήκαμεν, Ιησούν τον υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ.

ΙΩΑ δ:28 Αφήκε λοιπόν η γυνή την υδρίαν αυτής, και υπήγεν εις την πόλιν, και λέγει προς τους ανθρώπους, 29 Έλθετε να ίδητε άνθρωπον, όστις μοι είπε πάντα όσα έπραξα· μήπως ούτος είναι ο Χριστός; … 39 Εξ εκείνης δε της πόλεως πολλοί των Σαμαρειτών επίστευσαν εις αυτόν, δια τον λόγον της γυναικός μαρτυρούσης…


Το μέγεθος της ευγνωμοσύνης που νιώθουμε για τη σωτηρία που λάβαμε, νικάει κάθε φόβο ή δισταγμό ώστε να δίνουμε τη μαρτυρία μας μπροστά στους ανθρώπους. Η τελική απόφαση είναι δικής μας, αλλά η δύναμη έρχεται από το Άγιο Πνεύμα.

ΙΩΑ 9:22 Ταύτα είπον οι γονείς αυτού, διότι εφοβούντο τους Ιουδαίους· επειδή ήδη είχον συμφωνήσει οι Ιουδαίοι, εάν τις ομολογήση αυτόν Χριστόν, να γείνη αποσυνάγωγος.

ΙΩΑ 7:13 Ουδείς όμως ελάλει παρρησία περί αυτού διά τον φόβον των Ιουδαίων.
31 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Comments


bottom of page