top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Έγινε ενημέρωση: 20 Ιουν 2021

ΙΕΡ 9:13 Και είπε Κύριος, Διότι εγκατέλειπον τον νόμον μου, τον οποίον έθεσα έμπροσθεν αυτών, και δεν υπήκουσαν εις την φωνήν μου, και δεν περιπάτησαν εν αυτώ∙ 14 αλλά περιεπάτησαν οπίσω της ορέξεως της καρδίας αυτών, και οπίσω των Βααλείμ, τα οποία οι πατέρες αυτών εδίδαξαν αυτούς.

ΜΑΤΘ 15:2 Δια τί οι μαθηταί σου παραβαίνουσι την παράδοσιν των πρεσβυτέρων; διότι δεν νίπτονται τας χείρας αυτών, όταν τρώγωσιν άρτον. 3 Ο δε αποκριθείς, είπε προς αυτούς, Δια τί και σείς παραβαίνετε την εντολήν του Θεού δια την παράδοσιν σας;

..... 6 Και ηκυρώσατε την εντολή του Θεού δια την παραδοσίν σας.

ΜΑΡΚ 7:6 Ο δε είπε προς αυτούς, Ότι καλώς προεφήτευσεν ο Ησαίας περί υμών των υποκριτών, ώς είναι γεγραμμένον, «Ούτος ο λαός δια των χειλέων με τιμά, η δε καρδία αυτών μακράν απέχει απ’ εμού∙ 7 εις μάτην δε με σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίας, εντάλματα ανθρώπων.» 8 Διότι αφήσαντες, την εντολήν του Θεού, κρατείτε την παράδοσιν των ανθρώπων, πλύματα ξεστών και ποτηρίων, και άλλα παρόμοια τοιαύτα πολλά κάμνετε. 9 Και έλεγε προς αυτούς, Καλώς αθετείτε την εντολήν του Θεού, δια να φυλάττητε την παράδοσίν σας. .... 13 ακυρούντες τον λόγον του Θεού χάριν της παραδόσεώς σας, την οποίαν παρεδώκατε∙ και κάμνετε παρόμοια τοιαύτα πολλά.

ΙΩΑΝ 20:30 Και άλλα πολλά θαύματα έκαμεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, τα οποία δεν είναι γραμμένα εν τω βιβλίω τούτω. 31 Ταύτα δε εγράφησαν, διά να πιστεύσητε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντες να έχητε ζωήν εν τω ονόματι αυτού.

{Σημείωση: Στην Καινή Διαθήκη, περιγράφονται 34 θαύματα του Ιησού Χριστού. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, περιλαμβάνονται μόνο 9 από αυτά.}

Α’ ΚΟΡ 11:2 Σας επαινώ δε, αδελφοί, ότι εις πάντα με ενθυμείσθε, και κρατείτε τας παραδόσεις, καθώς παρέδωκα εις εσάς.

ΓΑΛ 1:14 ..... και προέκοπτον εις τον Ιουδαϊσμόν υπέρ πολλούς συνηληκιώτας εν τω γένει μου, περισσότερον ζηλωτής υπάρχων, των πατρικών μου παραδόσεων.

ΚΟΛΟΣ 2:6 Καθώς λοιπόν παρελάβετε τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εν αυτώ περιπατείτε, ... 8 Βλέπετε μη σας εξαπατήση τις δια της φιλοσοφίας, και της ματαίας απάτης, κατά την παράδοσιν των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου, και ουχί κατά Χριστόν. ... 16 Ας μη σας κρίνη λοιπόν μηδείς διά φαγητόν ή δια ποτόν, ή δια λόγον εορτής ή νεομηνίας ή σαββάτων∙ 17 τα οποία είναι σκιά των μελλόντων, το σώμα όμως του Χριστού. ... 22 ... κατά τα εντάλματα και τας διδασκαλίας των ανθρώπων; 23 τα οποία έχουσι φαινόμενον μόνον σοφίας, εις εθελοθρησκείαν και ταπεινοφροσύνην και σκληραγωγίαν του σώματος, εις ουδεμίαν τιμήν έχοντα την ευχαρίστησιν της σαρκός.

Β’ ΘΕΣ 2:15 Λοιπόν, αδελφοί, μένετε σταθεροί, και κρατείτε τας παραδόσεις, τας οποίας εδιδάχθητε, είτε δια λόγου, είτε δι’ επιστολής ημών.

Β’ ΘΕΣ 3:6 Σας παραγγέλομεν δε αδελφοί, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να απομακρύνησθε από παντός αδελφού ατάκτως περιπατούντος, και ουχί κατά την παράδοσιν, την οποίαν παρέλαβε παρ’ ημών.

Α’ ΤΙΜ 4:7 τους δε βεβήλους και γραώδεις μύθους παραιτού∙ και γύμναζε σεαυτόν εις την ευσέβειαν.

ΤΙΤ 1:14 και να μη προσέχωσιν εις Ιουδαϊκούς μύθους, και εντολάς ανθρώπων αποστρεφομένων την αλήθειαν.

Β’ ΠΕΤ 1:15 Θέλω όμως επιμεληθή, ώστε σεις και μετά την αποβίωσήν μου να δύνασθε να ενθυμήσθε. (με τις επιστολές που θα αφήσω πίσω μου)


15 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Comments


bottom of page