top of page
Αναζήτηση
 • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

ΠΙΣΤΗ

Έγινε ενημέρωση: 21 Ιαν 2022

 1. Ορισμός της πίστης

 2. Δια πίστεως εννοούμε τη κτίση

 3. Η πηγή και η βάση της πίστης μας

 4. Το αποτέλεσμα της πίστης

 5. Η σωτηρία είναι δια πίστεως

 6. Η πίστη είναι προσωπική υπόθεση

 7. Η πίστη κάνει θαύματα

 8. Η πίστη βασίζεται στο γεγραμμένο Λόγο

 9. Η πίστη νικά τον κόσμο

 10. Η πίστη διώχνει τη ταραχή και φέρνει ειρήνη

 11. Η απιστία κάποιων δεν ακυρώνει τη πραγματική πίστη

 12. Η πίστη πρέπει να συνοδεύεται από έργα πίστεως

 13. Μόνο η πίστη ευαρεστεί τον Θεό

 14. Η πίστη πρέπει να διαρκέσει ως το τέλος

 15. Πίστη χωρίς αγάπη είναι ουδέν




Ορισμός της πίστης

ΕΒΡ 11:1 Είναι δε η πίστις ελπιζομένων πεποίθησις, βεβαίωσις πραγμάτων μη βλεπομένων.

Β’ ΚΟΡ 5:7 διότι περιπατούμεν διά πίστεως, ουχί διά της όψεως∙


Δια πίστεως εννοούμε τη κτίση

ΕΒΡ 11:3  Διά πίστεως εννοούμεν ότι οι αιώνες εκτίθησαν με τον λόγον του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγειναν εκ φαινομένων. 


Η πηγή και η βάση της πίστης μας

ΕΒΡ 12:2 Αποβλέποντες εις τον Ιησούν, τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως…

ΛΟΥΚ 17:5 Και είπον οι απόστολοι προς τον Κύριον· Αύξησον εις ημάς την πίστιν.

ΡΩΜ 10:14 Πως λοιπόν θέλουσιν επικαλεσθή εκείνον, εις τον οποίον δεν επίστευσαν; και πως θέλουσι πιστεύσει εις εκείνον, περί του οποίου δεν ήκουσαν; και πως θέλουσιν ακούσει χωρίς να υπάρχη ο κηρύττων; … 17 Άρα η πίστις είναι εξ ακοής, η δε ακοή διά του λόγου του Θεού.

ΙΩΑΝ 6:29 Τούτο είναι το έργον του Θεού, να πιστεύσητε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλεν.

ΜΑΡΚ 9:23 Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, το, Εάν δύνασαι να πιστεύσης, πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. 24 Και ευθύς κράξας ο πατήρ του παιδίου μετά δακρύων έλεγε, Πιστεύω Κύριε∙ βοήθει εις την απιστίαν μου.


Το αποτέλεσμα της πίστης

Πραγματική πίστη σημαίνει να πιστεύεις σ’ αυτό που έχει κάνει για σένα ο Χριστός.

ΡΩΜ 5:1 Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχομεν ειρήνην προς τον Θεόν διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, 2 διά του οποίου ελάβομεν την είσοδον διά της πίστεως εις την χάριν ταύτην εις την οποίαν ιστάμεθα.

Αυτός που πιστεύει, εμπιστεύεται το Θεό σε όλα.


Η σωτηρία είναι δια πίστεως

ΜΑΡΚ 5:34 δε είπε προς αυτήν, Θύγατερ, η πίστις σου σε έσωσεν∙ ύπαγε εις ειρήνην, και έσο υγιής από της μάστιγός σου.

ΜΑΡΚ 16:16 Όστις πιστεύση και βαπτισθή θέλει σωθή∙

ΜΑΡΚ 10:52 Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, Ύπαγε, η πίστις σου σε έσωσε. {Βαρτίμαιος}

ΙΩΑΝ 1:12 Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γίνωσιν τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού∙

ΙΩΑΝ 3:15 διά να μή απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον.

ΙΩΑΝ 5:24 Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι ο ακούων τον λόγον μου, και πιστεύων εις τον πέμψαντά με, έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβη εκ του θανάτου εις την ζωήν.

ΕΒΡ 10:38 Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως· και εάν τις συρθή οπίσω, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν. 39 Ημείς όμως δεν είμεθα εκ των συρομένων οπίσω προς απώλειαν, αλλ' εκ των πιστευόντων προς σωτηρίαν της ψυχής.

Α’ ΠΕΤ 1:9 απολαμβάνοντες το τέλος της πίστεώς σας, την σωτηρίαν των ψυχών∙

ΜΑΡΚ 2:5 Ιδών δε την πίστιν αυτών, λέγει προς τον παραλυτικόν, Τέκνον, συγκεχωρημέναι είναι εις σε αι αμαρτίαι σου.

ΙΩΑΝ 20:31 Ταύτα δε εγράφησαν, διά να πιστεύσητε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντες, να έχητε ζωήν εν τω ονόματι αυτού.

ΠΡΑΞ 16:31 Κύριοι, τί πρέπει να κάμω διά να σωθώ; 31 Οι δε είπον, Πίστευσον εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, και θέλεις σωθή, σύ και ο οίκος σου.

ΡΩΜ 8:24 Διότι με την ελπίδα εσώθημεν∙ ελπίς δε ήτις βλέπεται, δεν είναι ελπίς∙ διότι εκείνο το οποίον βλέπει τις, διά τι και ελπίζει; 25 Εάν δε ελπίζωμεν εκείνο το οποίο δεν βλέπομεν, διά της υπομονής περιμένομεν αυτό.

ΡΩΜ 10:9 ότι εάν ομολογήσεις διά του στόματός σου τον Κύριον Ιησούν, και πιστεύσης εν τη καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών, θέλεις σωθή∙ 10 διότι με την καρδίαν πιστεύει τις προς δικαιοσύνην, και με το στόμα γίνεται ομολογία προ σωτηρίαν∙

Α’ ΙΩΑ 3:23 Και αύτη είναι η εντολή αυτού, το να πιστεύσομεν εις το όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού.

ΓΑΛ 5:5 Διότι ημείς δια του Πνεύματος προσδοκώμεν εκ πίστεως την ελπίδα της δικαιώσεως. 6 Διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή έχει ισχύν τινά, ούτε ακροβυστία, αλλά πίστις δι’ αγάπης ενεργουμένη.

ΕΦΕΣ 2:8 Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον. 9 Ουχί εξ έργων, διά να μη καυχηθή τις.

ΓΑΛ 3:24 Ώστε ο νόμος έγεινε παιδαγωγός ημών εις τον Χριστόν, διά να δικαιωθώμεν εκ πίστεως∙ 25 αφού όμως ήλθεν η πίστις, δεν είμεθα πλέον υπό παιδαγωγόν. 26 Διότι πάντες είσθε υιοί θεού διά της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού.


Η πίστη είναι προσωπική υπόθεση

Α’ ΙΩΑ 5:10 Όστις πιστεύει εις τον Υιόν του Θεού, έχει την μαρτυρίαν εν εαυτώ∙


Η πίστη κάνει θαύματα

ΜΑΤΘ 17:20 διότι αληθώς σας λέγω, Εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, θέλετε ειπεί προς το όρος τούτο, Μετάβηθι εντεύθεν εκεί, και θέλει μεταβή, και δεν θέλει είσθαι ουδέν αδύνατον εις εσάς∙

ΜΑΤΘ 21:21 Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε προς αυτούς, Αληθώς σας λέγω, εάν έχητε πίστιν, και δεν διστάσητε, ουχί μόνον το της συκής θέλετε κάμει, αλλά και εις το όρος τούτο αν είπητε, Σηκώθητι και ρίφθητι εις την θάλασσαν, θέλει γείνει. 22 Και πάντα όσα αν ζητήσητε εν τη προσευχή έχοντες πίστιν, θέλετε λάβει.

ΛΟΥΚ 17:6 Ο δε Κύριος είπεν· Εάν έχετε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, ηθέλετε ειπεί εις την συκάμινον ταύτην, Εκριζώθητι και φυτεύθητι εις την θάλασσαν· και ήθελε σας υπακούσει.

ΙΩΑΝ 11:40 Δεν σοι είπον, ότι εάν πιστεύσης, θέλεις ιδή την δόξαν του Θεού;

ΜΑΡΚ 11:24 Δια τούτο σας λέγω, Πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε, και θέλει γείνει εις εσάς.

ΙΑΚ 1:6 Ας ζητή όμως μετά πίστεως, χωρίς να διστάζη παντελώς∙

EBP 11:17  Διά πίστεως ο Αβραάμ, ότε εδοκιμάζετο, προσέφερε τον Ισαάκ, και τον μονογενή αυτού προσέφερεν εκείνος όστις ανεδέχθη τας επαγγελίας, 18  προς τον οποίον ελαλήθη ότι εν Ισαάκ θέλει κληθή εις σε σπέρμα, 19  συλλογισθείς ότι ο Θεός δύναται και εκ νεκρών να ανεγείρη· εξ ων και έλαβεν αυτόν οπίσω παραβολικώς. 


Η πίστη βασίζεται στο γεγραμμένο Λόγο

ΠΡΑΞ 24:14 ...πιστεύων εις πάντα τα γεγραμμένα εν τω νόμω και εν τοις προφήταις∙

A’ KOP 4:6 Ταύτα δε, αδελφοί, μετέφερα παραδειγματικώς εις εμαυτόν και εις τον Απολλώ διά σας, διά να μάθητε διά του παραδείγματος ημών να μη φρονήτε υπέρ ό,τι είναι γεγραμμένον, διά να μη επαίρησθε εις υπέρ του ενός κατά του άλλου.

ΕΒΡ 4:2 Διότι ημείς ευηγγελίσθημεν, καθώς και εκείνοι∙ αλλά δεν ωφέλησεν εκείνους ο λόγος τον οποίον ήκουσαν, επειδή δεν ήτο εις αυτούς ηνωμένος με την πίστιν

ΡΩΜ 12:3 να μη φρονή υψηλότερα παρ’ ότι πρέπει να φρονή, αλλά να φρονή ώστε να σωφρονή, κατά το μέτρον της πίστεως το οποίον ο Θεός εμοίρασεν εις έκαστον.


Η πίστη νικά τον κόσμο

ΕΦΕΣ 6:16 επί πάσι δε, αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως, διά της οποίας θέλετε δυνηθή να σβέσητε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπυρωμένα∙

Α’ ΙΩΑ 5:4 αύτη είναι η νίκη η νικήσασα τον κόσμον, η πίστις ημών…

Β’ ΧΡΟ 20:20 Πιστεύσατε εις Κύριον τον Θεόν υμών, και θέλετε στερεωθή∙ πιστεύσατε τους προφήτας αυτού, και θέλετε ευοδωθή.


Η πίστη διώχνει τη ταραχή και φερνει ειρήνη

ΙΩΑΝ 14:1 Ας μή ταράττηται η καρδία σας, πιστεύετε εις τον Θεόν, και εις εμέ πιστεύετε.

ΗΣΑ 28:16 διά τούτο, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός∙ Ιδού θέτω εν τη Σιών θεμέλιον, λίθον, λίθον εκλεκτόν, έντιμον ακρογωνιαίον, θεμέλιον ασφαλές∙ ο πιστεύων επ’ αυτόν δεν θέλει καταισχυνθή.


Η απιστία κάποιων δεν ακυρώνει τη πραγματική πίστη

ΡΩΜ 3:3 Επειδή αν τινές δεν επίστευσαν, τι εκ τούτου; μήπως η απιστία αυτών θέλει καταργήσει την πίστιν του Θεού;


Η πίστη πρέπει να συνοδεύεται από έργα πίστεως

ΙΑΚ 2:14-26 Τι το όφελος αδελφοί μου, εάν λέγη τις ότι έχει πίστιν, και έργα δεν έχη; .... 17 Ούτω και η πίστις, εάν δεν έχη έργα, νεκρά είναι καθ’ εαυτήν. 🡪20}


Μόνο η πίστη ευαρεστεί τον Θεό

ΕΒΡ 11:6  χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να ευαρεστήση τις εις αυτόν· διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεόν πρέπει να πιστεύη ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εκζητούντας αυτόν. 


Η πίστη πρέπει να διαρκέσει ως το τέλος

ΛΟΥΚ 18:8 Πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθη, άρά γε θέλει ευρεί την πίστιν επί της γής;

ΠΡΑΞ 14:22 επιστηρίζοντες τας ψυχάς των μαθητών, προτρέποντες να εμμένωσιν εις την πίστιν…

ΙΟΥΔ 1:3 προτρέπων εις το να αγωνίζησθε διά την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη στους αγίους.

Β’ ΤΙΜ 1:12 διότι εξεύρω εις τίνα επίστευσα, και είμαι πεπεισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξη την παρακαταθήκην μου μέχρις εκείνης της ημέρας...

Β’ ΤΙΜ 4:7 Τον αγώνα τον καλόν ηγωνίσθην, τον δρόμον ετελείωσα, την πίστιν διετήρησα∙

Α’ ΚΟΡ 16:13 Αγρυπνείτε, στέκεσθε εν τη πίστει∙

ΚΟΛ 1:23 εάν επιμένητε εις την πίστιν τεθεμελιωμένοι και στερεοί, και μή μετακινούμενοι από της ελπίδος του ευαγγελίου...

Α’ ΤΙΜ 6:12 Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως…

Β’ ΚΟΡ 13:5 Εαυτούς εξετάζετε, άν είσθε εν τη πίστει∙


Πίστη χωρίς αγάπη είναι ουδέν

Α’ ΚΟΡ 13:2 ...και άν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε να μετατοπίζω όρη, αγάπη δε μή έχω, είμαι ουδέν.




157 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

コメント


bottom of page