top of page
Αναζήτηση

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Η προσευχή, είναι η αναπνοή της ψυχής, και μας βοηθά να δημιουργήσουμε ισχυρότερη και βαθύτερη σχέση με το Θεό, αλλά και υγιέστερη χριστιανική ζωή.


1. ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ

Πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός ακούει όταν προσευχόμαστε;

ΙΕΡ 29:11-13 Διότι εγώ γνωρίζω τας βουλάς τας οποίας βουλεύομαι περί υμών, λέγει Κύριος, βουλάς ειρήνης, και ουχί κακού, διά να δώσω εις υμάς το προσδοκώμενον τέλος. Τότε θέλετε κράξει προς εμέ, και θέλετε υπάγει και προσευχηθή εις εμέ, και θέλω σας εισακούσει. Και θέλετε ζητήσει, και ευρεί, όταν με εκζητήσητε εξ όλης της καρδίας υμών.

Η βεβαιότητα ότι ο Ιησούς άκουσε και θα απαντήσει στη προσευχή μας

ΛΟΥΚ 11:9 Και εγώ σας λέγω, Αιτείτε, και θέλει σας δοθή. ζητείτε, και θέλετε ευρεί. κρούετε, και θέλει σας ανοιχθή.

Η προσευχή είναι συνομιλία διπλής κατεύθυνσης. Ο Ιησούς υπόσχεται:

ΑΠΟΚ 3:20 Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω. εάν τις ακούση της φωνής μου, και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν, και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού.

Πώς είναι δυνατόν να καθίσουμε και να έχουμε ένα ωραίο δείπνο συνομιλίας με το Χριστό; Πρώτον, λέγοντάς Του με προσευχή ό,τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας (όχι απλώς να κάνουμε όμορφες, ευλαβείς εκφράσεις). Δεύτερον, ακούγοντας προσεκτικά. Καθώς προσευχόμαστε με περισυλλογή, ο Θεός μπορεί να μας μιλήσει κατευθείαν. Και καθώς διαβάζουμε το Λόγο Του με ευλάβεια, ο Θεός μας μιλάει μέσα από τις σελίδες του.

Η προσευχή μπορεί να γίνει ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ για το Χριστιανό.

Α΄ ΘΕΣ 5:16 Πάντοτε χαίρετε, 17 Αδιαλείπτως προσεύχεσθε, 18 κατά πάντα ευχαριστείτε. διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού.»

Πώς μπορούμε να προσευχόμαστε «αδιαλείπτως»;

Η προσευχή μπορεί να γίνεται κάθε ώρα της ημέρας και δεν είναι απαραίτητο να είμαστε συνεχώς γονυκλινείς ή να επαναλαμβάνουμε τις ίδιες λέξεις δοξολογίας και ικεσίας. Φυσικά όχι. Η Γραφή εννοεί μια ζωή πολύ κοντά στον Ιησού που να αισθανόμαστε ελεύθεροι να Του μιλάμε οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε.

Δεν υπάρχει ούτε χώρος ανάρμοστος ούτε χρόνος ακατάλληλος για να προσφέρουμε μια αίτησή μας στο Θεό. Τίποτε δεν μπορεί να μας εμποδίσει να υψώσουμε τις καρδιές μας με πνεύμα ένθερμης προσευχής. Ανάμεσα στην κοσμοσυρροή του δρόμου, στον τόπο των ασχολιών μας, μπορούμε να απευθύνουμε μια παράκλησή μας στο Θεό και να ζητήσουμε θεία καθοδήγηση. Πρέπει να έχουμε πάντα τη θύρα της καρδιάς μας ανοικτή προσκαλώντας τον Ιησού να έρθει σαν ουράνιος επισκέπτης και να κατοικήσει στην ψυχή μας.

Ένας από τους καλύτερους τρόπους να δημιουργήσουμε αυτές τις στενές σχέσεις είναι να συνηθίσουμε στην αυτοσυγκέντρωση καθώς προσευχόμαστε.

ΨΑΛΜ 104:34 Η εις αυτόν μελέτη μου θέλει είσθαι γλυκεία . εγώ θέλω ευφραίνεσθαι εις τον Κύριον.

Α΄ ΤΙΜ 4:15 Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε.

ΨΑΛΜ 1:2 Εν τω νόμω του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού, και εν τω νόμω αυτού μελετά ημέραν και νύκτα.

Μην αναφέρεις στα βιαστικά ένα κατάλογο αιτήσεων όταν προσεύχεσαι. Μην απομακρυνθείς. Άκουσε. Ακόμη και ένας ευσεβής στοχασμός μπορεί να εμπλουτίσει πολύ τη σχέση σου με το Θεό.

ΙΑΚ 4:8 Πλησιάσατε εις τον Θεόν, και θέλει πλησιάσει εις εσάς.

Όσο περισσότερο πλησιάζουμε στον Ιησού, τόσο περισσότερο έχουμε την εμπειρία της παρουσίας Του. Κρατώντας απόσταση συνομιλίας με τον Ιησού, ποτέ δε θα απομακρυνθείς από την επιρροή Του. Μη σε απασχολεί να εκφρασθείς σωστά. Απλώς, μίλησε ειλικρινά και ανοιχτά. Μίλησε για όλα. Αυτός πέρασε μέσα από την αγωνία του ίδιου του θανάτου για να γίνει στενός Φίλος σου.


2. ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ

Όταν προσευχόμαστε δημόσια ή κατ’ ιδίαν, ας ακολουθήσουμε το περίγραμμα της προσευχής την οποία ο Ιησούς έδωσε στο όρος των Μακαρισμών. Δίδαξε στους μαθητές Του την Κυριακή Προσευχή σε απάντηση της παράκλησής τους να τους διδάξει πως να προσεύχονται.

ΛΟΥΚ 11:1  Και ενώ αυτός προσηύχετο εν τόπω τινί, καθώς έπαυσεν, είπε τις των μαθητών αυτού προς αυτόν· Κύριε, δίδαξον ημάς να προσευχώμεθα, καθώς και ο Ιωάννης εδίδαξε τους μαθητάς αυτού. 

ΜΑΤΘ 6:9  Ούτω λοιπόν προσεύχεσθε σείς· Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς· αγιασθήτω το όνομά σου· 10  ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γής· 11  τον άρτον ημών τον επιούσιον δος εις ημάς σήμερον· 12  και συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, καθώς και ημείς συγχωρούμεν εις τους αμαρτάνοντας εις ημάς· 13  και μη φέρης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού. Διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας· αμήν. 

Σύμφωνα με τον τύπο που έδωσε ο Χριστός στην προσευχή Του, πρέπει να πλησιάζουμε στο Θεό ως τον ουράνιο Πατέρα μας, ζητώντας Του το θέλημά Του να πρυτανεύει στην καρδιά μας όπως αυτό επικρατεί στον ουρανό. Του ζητάμε τις υλικές μας ανάγκες, τη συγχώρησή Του και την προθυμία να συγχωρούμε και εμείς. Πάντοτε θυμόμαστε ότι η ευχέρειά μας να αντιστεκόμαστε στην αμαρτία προέρχεται από το Θεό. Η προσευχή του Χριστού κλείνει με έκφραση δοξολογίας.

Σε μια άλλη περίπτωση ο Χριστός δίδαξε στους μαθητές Του να προσεύχονται στον Πατέρα «εν τω ονόματί μου» (Ιωάννην [ις΄] 16:23), δηλαδή να προσεύχονται σε αρμονία με τις αρχές του Ιησού. Γι’ αυτό συνήθως οι Χριστιανοί τελειώνουν την προσευχή με τις λέξεις: «Στο όνομα του Ιησού. Αμήν». Η λέξη Αμήν στα εβραϊκά σημαίνει «ας γίνει».

ΙΩΑ 16:23  Και εν εκείνη τη ημέρα δεν θέλετε ζητήσει παρ' εμού ουδέν. Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι όσα αν αιτήσητε παρά του Πατρός εν τω ονόματί μου, θέλει σας δώσει. 24  Έως τώρα δεν ητήσατε ουδέν εν τω ονόματί μου· αιτείτε και θέλετε λαμβάνει, διά να ήναι πλήρης η χαρά σας. 

Μερικές φορές οι Χριστιανοί αναφέρονται στην Κυριακή Προσευχή ως τύπο προσευχής. Την έχουν αποστηθίσει και την επαναλαμβάνουν δημόσια. Αν και η Κυριακή Προσευχή αποτελεί κατευθυντήρια γραμμή πώς να προσευχόμαστε και τι να ζητάμε, η επικοινωνία μας με το Θεό λειτουργεί καλύτερα όταν η καρδιά αυθόρμητα διαμορφώνει τα λόγια.

Μια ματιά στις διάφορες προσευχές ανδρών και γυναικών στη Γραφή μας δίνει ένα βασικό μάθημα: να προσευχόμαστε για όλα. Ο Θεός μας καλεί να προσευχόμαστε για κρίσιμα θέματα:

  • συγχώρηση των αμαρτιών μας (Α΄ ΙΩΑ 1:9),

  • αύξηση της πίστης (ΜΑΡΚ 9:24),

  • ανάγκες της ζωής (ΜΑΤΘ 6:11),

  • θεραπεία ασθενών (ΙΑΚ 5:15),

  • επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος (ΖΑΧ 10:1).

Συγχρόνως μας βεβαιώνει ότι μπορούμε να παρουσιάσουμε όλες τις ανάγκες και τις έγνοιές μας στον Ιησού. τίποτε δεν είναι τόσο μικρό ώστε να μην προσευχηθούμε γι’ αυτό.

Α΄ ΠΕΤ 5:7 Πάσαν την μέριμναν υμών ρίψατε επ’ αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί υμών.

Ο Σωτήρας μας ενδιαφέρεται για κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Ο Θεός ευχαριστιέται με τις προσευχές μας. Η καρδιά Του αναθερμαίνεται καθώς οι καρδιές μας Τον πλησιάζουν με αγάπη και πίστη.


3. ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Πολλοί από μας έχουμε θέματα που διστάζουμε να πούμε στους στενούς φίλους μας, πράγματα που κρύβουμε σε μια γωνιά του μυαλού μας. Ο Θεός θέλει να ξαλαφρώσουμε τελείως σε κατ’ ιδίαν προσευχή: ένας προς ένα με Αυτόν. Όχι ότι χρειάζεται να Τον πληροφορήσουμε. Ο Ύψιστος γνωρίζει τους μυστικούς φόβους μας, τα κρυφά κίνητρά μας και τις καταχωνιασμένες μνησικακίες καλύτερα από μας τους ίδιους. Αλλά εμείς χρειαζόμαστε να ανοίξουμε την καρδιά μας σε Εκείνον που μας γνωρίζει βαθιά και μας αγαπάει άπειρα. Η θεραπεία ξεκινάει μόνον όταν ο Ιησούς αγγίξει τις πληγές. Χρειαζόμαστε να αποδεχθούμε τα προβλήματά μας και να αναγνωρίσουμε τις ανάγκες μας. Αύξηση επέρχεται μόνον όταν ο Ιησούς απλώνει το χέρι Του πάνω στις μεγαλύτερες αδυναμίες μας.

Όταν προσευχόμαστε, ο Ιησούς ο Αρχιερέας μας είναι κοντά μας για βοήθεια σε κάθε στιγμή ανάγκης.

ΕΒΡ 4:15 Δεν έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον να συμπαθήση εις τας ασθενείας ημών, αλλά πειρασθέντα κατά πάντα καθ’ ομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτίας. 16 Ας πλησιάζωμεν λοιπόν μετά παρρησίας εις τον θρόνον της χάριτος, διά να λάβωμεν έλεος, και να εύρωμεν χάριν προς βοήθειαν εν καιρώ χρείας.»

Αισθάνεσαι ανήσυχος, πιεσμένος, ένοχος; Παρουσίασε όλα αυτά στον Κύριο. Η προσευχή μας εισάγει στον κύκλο του ελέους και της χάρης του Χριστού, ο οποίος καλύπτει όλες τις ανάγκες μας.


Θα πρέπει να έχουμε ένα ιδιαίτερο μέρος και ώρα για ατομική προσευχή;

ΜΑΤΘ 6:6 Συ όμως, όταν προσεύχησαι, είσελθε εις το ταμείον σου, και, κλείσας την θύραν σου, προσευχήθητι εις τον Πατέρα σου τον εν τω κρυπτώ. και ο Πατήρ σου ο βλέπων εν τω κρυπτώ, θέλει σοι ανταποδώσει εν τω φανερώ.

Πέρα από ό,τι ο Χριστιανός μπορεί ενδόμυχα να προσευχηθεί στο δρόμο, στην εργασία του ή μέσα σε παρέα, πρέπει να ξεχωρίζει κάποιο χρόνο κάθε μέρα για προσωπική προσευχή. Ο Δανιήλ, ύπατος αξιωματούχος στη Βαβυλώνα και ισχυρός άνδρας του Θεού, προσευχόταν τρεις φορές την ημέρα - πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Σχεδόν όλοι οι ειλικρινείς Χριστιανοί έχουν ξεχωρίσει κάποιο χρόνο να περνούν με το Θεό μελετώντας τη Γραφή και προσευχόμενοι. Κλείσε και συ την καθημερινή συνάντησή σου με το Θεό στο χρόνο που αισθάνεσαι ότι μπορείς να συγκεντρωθείς καλύτερα.

Στην Παλαιά Διαθήκη, ο νόμος της παντοτινής θυσίας, την οποία θα θελήσει να καταργήσει ο αντίχριστος, όριζε ότι θα η θυσία θα έπρεπε να καίει ακατάπαυστα. Για αυτό, δύο αρνιά έπρεπε να προσφέρονται κάθε μέρα στο θυσιαστήριο. Ένα το πρωί και ένα το βράδυ. Θα μπορούσαμε κι εμείς να πούμε ότι δεν πρέπει να φεύγουμε απο το σπίτι μας το πρωΐ χωρίς προσευχή και δεν θα πρέπει να πέφτουμε το βράδυ για ύπνο πάλι χωρίς προσευχή.

ΕΞΟΔ 29:38  Τούτο δε είναι εκείνο, το οποίον θέλεις προσφέρει επί του θυσιαστηρίου· δύο αρνία ενιαύσια την ημέραν διαπαντός. 39  το εν αρνίον θέλεις προσφέρει το πρωΐ, και το άλλο αρνίον θέλεις προσφέρει το δειλινόν· 40  και μετά του ενός αρνίου εν δέκατον σεμιδάλεως εζυμωμένης με το τέταρτον ενός ιν ελαίου κοπανισμένου· και το τέταρτον ενός ιν οίνου διά σπονδήν. 41  και το δεύτερον αρνίον θέλεις προσφέρει το δειλινόν· κατά την προσφοράν της πρωΐας, και κατά την σπονδήν αυτής, θέλεις κάμει εις αυτό, εις οσμήν ευωδίας, θυσίαν γινομένην διά πυρός προς τον Κύριον. 42  τούτο θέλει είσθαι παντοτεινόν ολοκαύτωμα εις τας γενεάς σας παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου ενώπιον Κυρίου· όπου θέλω εμφανίζεσθαι εις σας, διά να λαλώ εκεί προς σε. 43  Και εκεί θέλει εμφανίζεσθαι εις τους υιούς Ισραήλ, και η σκηνή θέλει αγιάζεσθαι με την δόξαν μου. 44  Και θέλω αγιάζει την σκηνήν του μαρτυρίου και το θυσιαστήριον· θέλω αγιάζει και τον Ααρών και τους υιούς αυτού, διά να ιερατεύωσιν εις εμέ. 45  Και θέλω κατοικεί εν μέσω των υιών Ισραήλ, και θέλω είσθαι Θεός αυτών. 46  Και αυτοί θέλουσι γνωρίζει ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός αυτών, ο εξαγαγών αυτούς εκ γης Αιγύπτου διά να κατοικώ εν μέσω αυτών· εγώ Κύριος ο Θεός αυτών. 


4. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Η ένωση με τους άλλους στην προσευχή δημιουργεί ιδιαίτερο δεσμό και αποδεσμεύει θεία δύναμη κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο.

ΜΑΤΘ 18:20 Διότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το όνομά μου, εκεί είμαι εγώ εν τω μέσω αυτών.

Να θυμάσαι ότι η Κυριακή Προσευχή κρατάει λιγότερο από ένα λεπτό για να προφερθεί. Οι δημόσιες προσευχές πρέπει να είναι σύντομες. Μη τις μετατρέψεις σε ομιλίες που φαίνεται σαν να απευθύνεσαι σε ακροατήριο και όχι στο Θεό. Να μην αισθάνεσαι ότι πρέπει να μιλήσεις σε τόνο αφύσικο και δραματικό. Σεβασμός και ταπεινοφροσύνη είναι ο καλύτερος τρόπος να πλησιάσεις το Βασιλέα των βασιλέων και τον Κύριο των κυρίων.

Ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σαν οικογένεια, είναι να καλλιεργήσουμε τη συνήθεια της οικογενειακής προσευχής. Να δείξουμε στα παιδιά μας ότι μπορούμε να παρουσιάσουμε τις ανάγκες μας κατευθείαν σε Αυτόν. Συναρπάζει τα παιδιά η σκέψη ότι ο Θεός απαντάει στην προσευχή για τις πρακτικές λεπτομέρειες της ζωής. Κατάστησε την οικογενειακή προσευχή ώρα ευτυχισμένης, χαλαρωμένης συνύπαρξης.


5. ΕΠΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Όταν ο Μωυσής προσευχήθηκε, η Ερυθρά Θάλασσα άνοιξε. Όταν ο Ηλίας προσευχήθηκε, φωτιά κατέβηκε από τον ουρανό. Όταν ο Δανιήλ προσευχήθηκε, ο άγγελος έκλεισε τα στόματα των λιονταριών. Η Γραφή μας παρουσιάζει συναρπαστικές αφηγήσεις προσευχών που απαντήθηκαν, και συνιστά την προσευχή ως το μέσον για να αντλήσουμε ισχυρή δύναμη από το Θεό. Πρόσεξε τη μεγάλη υπόσχεση του Χριστού:

ΙΩΑ 14:13  και ό,τι αν ζητήσητε εν τω ονόματί μου, θέλω κάμει τούτο, διά να δοξασθή ο Πατήρ εν τω Υιώ. 14  Εάν ζητήσητέ τι εν τω ονόματί μου, εγώ θέλω κάμει αυτό. 


Ο Ιησούς μπορεί να κάνει περισσότερα από όσα ζητάμε στη προσευχή.

ΕΦΕΣ 3:20  Εις δε τον δυνάμενον υπερεκπερισσού να κάμη υπέρ πάντα όσα ζητούμεν ή νοούμεν, κατά την δύναμιν την ενεργουμένην εν ημίν, 


Ο Θεός υπόσχεται:

ΙΕΡ 33:3 Κράξον προς εμέ, και θέλω σοι αποκριθή


Όμως κάποιες προσευχές φαίνονται να μην εισακούονται. Γιατί; Απαιτούνται κάποιοι όροι για την προσευχή; Επτά αρχές θα σε βοηθήσουν να προσεύχεσαι πιο αποτελεσματικά.


5.1. ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ

ΙΩΑ 15:7 Εάν μείνητε εν εμοί, και οι λόγοι μου μείνωσιν εν υμίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλητε, και θέλει γείνει εις εσάς.

Όταν δίνουμε προτεραιότητα στις σχέσεις μας με το Θεό και έχουμε επικοινωνία μαζί Του, θα ακούμε και θα περιμένουμε απάντηση στις προσευχές μας οι οποίες αλλιώς θα περνούσαν απαρατήρητες.


5.2. ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΑΙ ΣΤΟ ΘΕΟ

ΜΑΤΘ 21:22 Πάντα όσα αν ζητήσητε εν τη προσευχή, έχοντες πίστιν, θέλετε λάβει.

Πίστη σημαίνει ότι οι προσευχές μας είναι περισσότερο από απλό χτύπημα στην πόρτα. πραγματικά προσβλέπουμε στον ουράνιο Πατέρα μας για να καλύψει τις ανάγκες μας. Αν ανησυχείς για την έλλειψη πίστης, να θυμάσαι ότι ο Σωτήρας μας έκανε ένα θαύμα για κάποιον άνθρωπο που παρακάλεσε απελπισμένος

ΜΑΡΚ 9:24 Πιστεύω, Κύριε. βοήθει εις την απιστίαν μου.

Απλώς προσπάθησε να εξασκήσεις την πίστη που έχεις. μην ανησυχείς για την πίστη που δεν έχεις.


5.3. ΓΑΛΗΝΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Α' ΙΩΑ 5:14 Αύτη είναι η παρρησία την οποίαν έχομεν προς αυτόν, ότι, εάν ζητώμεν τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημάς.

Να θυμάσαι ότι ο Θεός, μέσα από την προσευχή όπως μας δίνει πράγματα, θέλει και να μας διδάξει. Έτσι, μερικές φορές λέει «όχι». μερικές φορές μας στρέφει προς άλλη κατεύθυνση. Αυτό μας βοηθάει να προσευχόμαστε στο «στόχο» στο μέλλον. Η προσευχή είναι ένα μέσον να συγχρονισθούμε περισσότερο με το θέλημα του Θεού. Έτσι, χρειαζόμαστε να παραμείνουμε ευαίσθητοι στις απαντήσεις του Θεού και να διδαχθούμε από αυτές. Παρακολουθώντας την εξέλιξη των ικεσιών μας θα βοηθηθούμε πολύ.

Το Άγιο Πνεύμα θα μας βοηθήσει.

ΡΩΜ 8:27 Το φρόνημα του Πνεύματος ότι κατά Θεόν ικετεύει υπέρ των αγίων

Να θυμόμαστε ότι το θέλημά μας πρέπει να συμπίπτει πάντοτε με το θέλημα του Θεού όταν βλέπουμε τα πράγματα όπως Αυτός τα βλέπει.


5.4. ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΜΟΝΗ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ

ΨΑΛΜ 40:1 Περιέμεινα εν υπομονή τον Κύριον, και έκλινε προς εμέ, και ήκουσε της κραυγής μου.

Το κύριο θέμα είναι να προσβλέπεις στο Θεό και στη δική Του λύση. Μη στέλνεις απλώς μια γρήγορη ικεσία και έπειτα τρομοκρατημένα να βλέπεις το πρόβλημα αφήνοντάς το να σε καταβάλει. Μη ζητάς από το Θεό υποστήριξη μιας στιγμής και έπειτα να καταπνίξεις τις δυσκολίες σου στη φρενίτιδα αναζήτησης διασκεδάσεων. Περίμενε υπομονητικά τον Κύριο. Στην εποχή που ετοιμάζουμε το γεύμα σε φούρνο μικροκυμάτων και χρησιμοποιούμε τηλεχειριστήρια, μας είναι δύσκολο να δεχθούμε αυτή την παιδεία της υπομονής.


5.5. ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΛΛΑΣΑΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΜΑΡΤΙΑ

ΨΑΛΜ 66:18 Εάν εθεώρουν αδικίαν εν τη καρδία μου, ο Κύριος δεν ήθελεν ακούσει.

Μια γνωστή σε μας αμαρτία βραχυκυκλώνει τη δύναμη του Θεού στη ζωή μας. μας χωρίζει από το Θεό (Ησαΐας 59:1,2). Αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να είσαι τέλειος για να έχεις απάντηση στην προσευχή. Σημαίνει ότι δεν μπορείς με το ένα χέρι να κρατάς την αμαρτία και με το άλλο να αναζητάς θεία βοήθεια. Ειλικρινής ομολογία και μετάνοια λύνουν το πρόβλημα.

Αν δεν αφήνουμε το Θεό να μας ελευθερώσει από τις κακές σκέψεις, λέξεις και πράξεις, οι προσευχές μας δε θα είναι αποτελεσματικές.

ΙΑΚ 4:3 Ζητείτε, και δεν λαμβάνετε, διότι κακώς ζητείτε, διά να δαπανήσητε εις τας ηδονάς σας.

Ο Θεός δεν απαντάει «ναι» σε εγωιστικές ή κακόβουλα εμπνευσμένες προσευχές. Έχε ανοιχτά τα αυτιά σου στο νόμο του Θεού, στο θέλημά Του, και τότε τα δικά Του αυτιά θα είναι ανοιχτά στις ικεσίες σου.

ΠΑΡ 28:9 Του εκκλίνοντος το ωτίον αυτού από του να ακούη τον νόμον, και αυτή η προσευχή αυτού θέλει είσθαι βδέλυγμα.


5.6. ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ο Θεός απαντάει σε εκείνους που ζητούν την παρουσία και τη δύναμή Του στη ζωή τους.

ΜΑΤΘ 5:6 Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην. διότι αυτοί θέλουσι χορτασθή.


5.7. ΕΠΙΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Ο Ιησούς απεικόνισε την ανάγκη της επιμονής στις ικεσίες μας με την παραβολή της χήρας που πήγαινε συνεχώς σε ένα κριτή ζητώντας να εκδικάσει την υπόθεσή της. Τελικά, ο κριτής είπε εκνευρισμένος:

ΛΟΥΚ 18:5 Επειδή με ενοχλεί η χήρα αύτη, ας εκδικήσω αυτήν, διά να μη έρχηται πάντοτε και με βασανίζη. 6 Και είπεν ο Κύριος, Ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής. 7 ο δε Θεός δεν θέλει κάμει εκδίκησιν των εκλεκτών αυτού, των βοώντων προς αυτόν ημέραν και νύκτα, αν και μακροθυμή δι’ αυτούς;

Μην εκφέρεις μια περιστασιακή ικεσία στο Θεό, έτσι καλού-κακού. Μίλησε μαζί Του για όλες τις ανάγκες σου, τις ελπίδες σου, τα όνειρά σου. Ζήτησε ειδικές ευλογίες. Κάλεσέ Τον σε στιγμές ανάγκης. Να ζητάς, να ακούς μέχρι να γνωρίσεις την απάντηση του Θεού.


6. ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΥΣ

Όταν προσευχόμαστε, ο Θεός στέλνει τους αγγέλους Του, που δεν περιορίζονται από ταχύτητα και απόσταση, να απαντήσουν στις προσευχές μας.

ΕΒΡ 1:14 Δεν είναι πάντες λειτουργικά πνεύματα εις υπηρεσίαν αποστελλόμενα, διά τους μέλλοντας να κληρονομήσωσι σωτηρίαν;

Ο Ψαλμωδός χαιρόταν που ο Θεός απαντούσε στις προσευχές του με τη διακονία των αγγέλων Του.

ΨΑΛΜ 34:4 Εξεζήτησα τον Κύριον, και επήκουσέ μου, και εκ πάντων των φόβων μου με ηλευθέρωσεν . . . 7 Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλω των φοβουμένων αυτόν, και ελευθερώνει αυτούς.

Μετά από σαράντα μέρες πειρασμών, σε απάντηση της προσευχής του Ιησού,

ΜΑΤΘ 4:11 αφίνει αυτόν ο διάβολος. και ιδού, άγγελοι προσήλθον και υπηρέτουν αυτόν»

Όταν προσευχόμαστε, ο Θεός στέλνει αγγέλους που φθάνουν με ταχύτητα σκέψης για να απαντήσουν στις προσευχές μας. Η Γραφή αφήνει να εννοηθεί ότι ο κάθε Χριστιανός έχει το φύλακα άγγελό του.

ΜΑΤΘ 18:10 Προσέχετε, μη καταφρονήσητε ένα των μικρών τούτων. διότι σας λέγω, ότι οι άγγελοι αυτών εν τοις ουρανοίς διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπον του Πατρός μου του εν ουρανοίς.

ΨΑΛΜ 34:7 Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλω των φοβουμένων αυτόν και ελευθερόνει αυτούς.

Τα εδάφια Έξοδος [κγ΄] 23:20, Εβραίους [ιγ΄] 13:2, Ψαλμοί 91:11,12, Πράξεις [ε΄] 5:19 αναφέρονται σε αγγέλους που βοήθησαν προσευχομένους.

Η προσευχή είναι το μεγαλύτερο πείραμα στο οποίο εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να συμμετέχουμε. Γι’ αυτό άρχισε να κτίζεις τις προσωπικές σου εμπειρίες σήμερα. κάνε τις δικές σου ανακαλύψεις. Ως αποτέλεσμα των προσευχών μας:

ΦΙΛ 4:5 ... Ο Κύριος είναι πλησίον. 6 Μη μεριμνάτε περί μηδενός. αλλ’ εν παντί πράγματι ας γνωρίζωνται τα ζητήματά σας προς τον Θεόν μετ’ ευχαριστίας διά της προσευχής και της δεήσεως.

Ουράνιε Πατέρα, θέλω να Σε γνωρίσω από πιο κοντά. Μέσα από την προσευχή θέλω να έχω διαρκή επαφή μαζί Σου. Σε παρακαλώ δίδαξέ με πώς να προσεύχομαι πιο αποτελεσματικά. Δείξε μου πώς να ακούω καλύτερα, να έχω καλύτερους στόχους, να ανταποκρίνομαι καλύτερα. Στο όνομα του Ιησού τα ζητώ. Αμήν.7. Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Η προσευχή στο όνομα του Ιησού διδάσκεται στον Ιωάννη.

ΙΩΑ 14:13 και ό,τι αν ζητήσητε εν τω ονόματί μου, θέλω κάμει τούτο, διά να δοξασθή ο Πατήρ εν τω Υιώ. 14 Εάν ζητήσητέ τι εν τω ονόματί μου, εγώ θέλω κάμει αυτό.

Κάποιοι εφαρμόζουν εσφαλμένα αυτόν τον στίχο, πιστεύοντας ότι το να λένε «στο όνομα του Ιησού» στο τέλος μιας προσευχής οδηγεί στον Θεό να παραχωρεί πάντα αυτό που ζητείται. Αυτό ουσιαστικά αντιμετωπίζει τις λέξεις «στο όνομα του Ιησού» ως μια μαγική φόρμουλα. Αυτό είναι απολύτως αντιβιβλικό.

Η προσευχή στο όνομα του Ιησού σημαίνει προσευχή με την εξουσία Του και ζητώντας από τον Θεό Πατέρα να ενεργήσει επί των προσευχών μας επειδή ερχόμαστε στο όνομα του Υιού Του, του Ιησού. Η προσευχή στο όνομα του Ιησού σημαίνει το ίδιο πράγμα με την προσευχή σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.

Α’ ΙΩΑ 5:14 Και αύτη είναι η παρρησία, την οποίαν έχομεν προς αυτόν, ότι εάν ζητώμέν τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημάς. 15 Και εάν εξεύρωμεν ότι ακούει ημάς ό,τι αν ζητήσωμεν, εξεύρομεν ότι λαμβάνομεν τα ζητήματα, τα οποία εζητήσαμεν παρ' αυτού.

Η προσευχή στο όνομα του Ιησού προσεύχεται για πράγματα που θα τιμήσουν και θα δοξάσουν τον Ιησού.

Το να πεις «στο όνομα του Ιησού» στο τέλος μιας προσευχής δεν είναι μια μαγική φόρμουλα. Αν αυτό που ζητάμε ή λέμε στην προσευχή δεν είναι για τη δόξα του Θεού και σύμφωνα με το θέλημά Του, το να λέμε «στο όνομα του Ιησού» δεν έχει νόημα. Η πραγματικά προσευχή στο όνομα του Ιησού και για τη δόξα Του είναι αυτό που είναι σημαντικό, χωρίς να προσδίδουμε συγκεκριμένες λέξεις στο τέλος μιας προσευχής. Δεν έχουν σημασία οι λέξεις στην προσευχή, αλλά ο σκοπός πίσω από την προσευχή. Η προσευχή για πράγματα που συμφωνούν με το θέλημα του Θεού είναι η ουσία της προσευχής στο όνομα του Ιησού.


ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΔΑΦΙΑ

ΕΞΟΔ θ:29 Και είπεν ο Μωϋσής προς αυτόν, Καθώς εξέλθω εκ της πόλεως, θέλω εκτείνει τας χείρας μου προς τον Κύριον

Α’ ΒΑΣ η:22 Και σταθείς ο Σολομών έμπροσθεν του θυσιαστηρίου του Κυρίου, ενώπιον πάσης της συναγωγής του Ισραήλ, εξέτεινε τας χείρας αυτού προς τον ουρανόν, 23 και είπε, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, δεν είναι Θεός όμοιός σου, εν τω ουρανώ άνω, και επί της γης κάτω, ...

ΕΣΔΡ θ:5 Και εν τη εσπερινή προσφορά εσηκώθην από της ταπεινώσεώς μου, και διασχίσας το ιμάτιόν μου και το επένδυμά μου, έκλινα επί τα γόνατά μου, και εξέτεινα τας χείρας μου προς Κύριον τον Θεόν μου ... κλπ

ΝΕΕΜ η:6 Και ηυλόγησεν ο Έσδρας τον Κύριον, τον Θεόν τον μέγαν. Και πας ο λαός απεκρίθη, Αμήν, Αμήν, υψόνοντες τας χείρας αυτών και κύψαντες, προσεκύνησαν τον Κύριον με τα πρόσωπα επί την γην.

ΙΩΒ ια:13 Εάν συ ετοιμάσεις την καρδίαν σου, και εκτείνεις τας χείρας σου προς αυτόν

ΨΑΛΜ ξβ:8 Ελπίζετε επ’ αυτόν εν παντί καιρώ ανοίγετε, λαοί, ενώπιον αυτού τας καρδίας σας ο Θεός είναι καταφύγιον εις ημάς.

ΨΑΛΜ ρμα:1 ΚΥΡΙΕ, προς σε έκραξα σπεύσον προς εμέ ακροάσθητι της φωνής μου, όταν κράζω προς σε. 2 Ας κατευθυνθή ενώπιόν σου η προσευχή μου ως θυμίαμα η ύψωσις των χειρών μου ας γείνη ως θυσία εσπερινή.

ΨΑΛΜ ρμβ:1 Με την φωνήν μου έκραξα προς τον Κύριον με την φωνήν μου προς τον Κύριον εδεήθην. 2 Θέλω εκχέει ενώπιον αυτού την δέησίν μου την θλίψιν μου ενώπιον αυτού θέλω απαγγείλει.

ΨΑΛΜ ρμγ:6 Εκτείνω προς σε τας χείρας μου η ψυχή μου σε διψά ως γή άνυδρος.

ΠΑΡ κη:9 Του εκκλίνοντος το ωτίον αυτού από του να ακούη τον νόμον, και αυτή η προσευχή αυτού θέλει είσθαι βδέλυγμα.

ΘΡΗΝ γ:41 Ας υψώσωμεν τας καρδίας ημών, και τας χείρας, προς τον Θεόν...

ΜΑΤΘ ε:23 Εάν λοιπόν προσφέρης το δώρον σου εις το θυσιαστήριον και εκεί ενθυμηθής ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, 24 άφες εκεί το δώρον σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου, και ύπαγε πρώτον φιλιώθητι με τον αδελφόν σου, και τότε ελθών πρόσφερε το δώρον σου. 25 Ειρήνευσον με τον αντίδικόν σου ταχέως, ενόσω είσαι καθ' οδόν μετ' αυτού, μήποτε σε παραδώση ο αντίδικος εις τον κριτήν και ο κριτής σε παραδώση εις τον υπηρέτην, και ριφθής εις φυλακήν· 26 αληθώς σοι λέγω, δεν θέλεις εξέλθει εκείθεν, εωσού αποδώσης το έσχατον λεπτόν.

ΜΑΤΘ ς:5 Και όταν προσεύχησαι, μή έσο ως οι υποκριταί διότι αγαπώσι να προσεύχονται ιστάμενοι εν ταις συναγωγαίς και εν ταις γωνίαις των πλατειών, δια να φανώσιν εις τους ανθρώπους αληθώς σας λέγω, ότι έχουσιν ήδη τον μισθόν αυτών 6 σύ όμως, όταν προσεύχησαι, είσελθε εις το ταμείον σου, και κλείσας την θύραν σου, προσευχήθητι εις τον Πατέρα σου τον εν τώ κρυπτώ και ο Πατήρ σου ο βλέπων εν τω κρυπτώ, θέλει σοι ανταποδώσει εν τω φανερώ. 7 Όταν δε προσεύχησθε, μη βατολογήσετε, ως οι εθνικοί διότι νομίζουσιν ότι με την πολυλογίαν αυτών θέλουσιν εισακουσθή. 8 Μη ομοιωθήτε λοιπόν με αυτούς διότι εξεύρει ο Πατήρ σας, τίνων έχετε χρείαν, πρίν σεις ζητήσητε παρ’ αυτού.

Ούτω λοιπόν προσεύχεσθε σεις,

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου 10 ελθέτω η βασιλεία σου γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γης 11 Τον άρτον ημών τον επιούσιον δός εις ημάς σήμερον 12 και συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, καθώς και ημείς συγχωρούμεν εις τους αμαρτάνοντας εις ημάς 13 και μη φέρης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού, διότι σού είναι η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας Αμήν.

ΜΑΤΘ ζ:7 Αιτείτε, και θέλει σας δοθή ζητείτε, και θέλετε ευρεί κρούετε, και θέλει σας ανοιχθή 8 διότι πας ο αιτών λαμβάνει, και ο ζητών ευρίσκει, και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθή. 9 ή τις άνθρωπος είναι από σας, όστις, εάν ο υιός αυτού ζητήσει άρτον, μήπως θέλει δώσει εις αυτόν λίθον; 10 και εάν ζητήση οψάριον, μήπως θέλει δώσει εις αυτόν όφιν; 11 εάν λοιπόν σεις, πονηροί όντες, εξεύρητε να δίδητε καλάς δόσεις εις τα τέκνα σας, πόσω μάλλον ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς, θέλει δώσει αγαθά εις τους ζητούντας παρ’ αυτού;

ΜΑΤΘ ιζ:21 τούτο δε το γένος {των δαιμονίων} δεν εξέρχεται, ειμή δια προσευχής και νηστείας.

ΜΑΤΘ κς:36 Τότε έρχεται μετ’ αυτών ο Ιησούς εις χωρίον λεγόμενον Γεσθημανή και λέγει προς τους μαθητάς, Καθίσατε αυτού, εωσού υπάγω και προσευχηθώ εκεί. 37 Και παραλαβών τον Πέτρον και τους δύο υιούς του Ζεβεδαίου, ήρχισε να λυπήται και να αδημονή. 38 Τότε λέγει προς αυτούς, Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου μείνατε εδώ και αγρυπνείτε μετ’ εμού. 39 Και προχωρήσας ολίγον, έπεσεν επί πρόσωπον αυτού, προσευχόμενος και λέγων, Πάτερ μου, εάν ήναι δυνατόν, ας παρέλθη απ’ εμού το ποτήριον τούτο πλήν ουχί ως εγώ θέλω, αλλ’ ως σύ. 40 Και έρχεται προς τους μαθητάς, και ευρίσκει αυτούς κοιμωμένους, και λέγει προς τον Πέτρον, Ούτω δεν ηδυνήθητε μίαν ώραν να αγρυπνήσητε μετ’ εμού; 41 αγρυπνείτε και προσεύχεσθε, διά να μη εισέλθετε εις πειρασμόν το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής. 42 Πάλιν εκ δευτέρου υπήγε και προσευχήθη, λέγων, Πάτερ μου, εάν δεν ήναι δυνατόν τούτο το ποτήριον να παρέλθη απ’ εμού, χωρίς να πίω αυτό, γενηθήτω το θέλημά σου. 43 Και ελθών ευρίσκει αυτούς πάλιν κοιμωμένους διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι. 44 Και αφήσας αυτούς, υπήγε πάλιν και προσευχήθη εκ τρίτου, ειπών τον αυτόν λόγον. 45 Τότε έρχεται προς τους μαθητάς αυτού, και λέγει προς αυτούς, Κοιμάσθε το λοιπόν, και αναπαύεσθε ιδού, επλησίασεν η ώρα, και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις χείρας αμαρτωλών εγέρθητε, ας υπάγωμεν

ΛΟΥΚ ιη:1 Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωσι, ... { ακολουθεί η παραβολή του άδικου κριτή}

ΛΟΥΚ ιη:9 {Η προσευχή του Φαρισαίου και του τελώνη}

ΙΩΑΝ δ:20 Οι πατέρες ημών εις τούτο το όρος προσεκύνησαν και σεις λέγετε ότι εν τοις Ιεροσολύμοις είναι ο τόπος, όπου πρέπει να προσκυνώμεν. 21 Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, Γύναι, πίστευσόν μοι, ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εις το όρος τούτο, ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα. 22 Σείς προσκυνείτε εκείνο το οποίον δεν εξεύρετε ημείς προσκυνούμεν εκείνο το οποίο εξεύρομεν διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. 23 Πλήν έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότε οι αληθινοί προσκυνηταί θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία διότι ο Πατήρ τοιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. 24 Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτόν, εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι.

ΠΡΑΞ δ:24 Οι δέ ακούσαντες, ομοθυμαδόν ύψωσαν την φωνήν προς τον Θεόν, και είπον, ..... 31 Μετά δε την δέησιν αυτών εσείσθη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ελάλουν τον λόγον του Θεού μετά παρρησίας.

ΠΡΑΞ ι:9 Τη δε επαύριον, ενώ εκείνοι {οι του Κορνηλίου} ωδοιπόρουν και επλησίαζον εις την πόλιν, ανέβη ο Πέτρος εις το δώμα διά να προσευχηθή, περί την έκτην ώραν. 10 Και πεινάσας ήθελεν να φάγη, ενώ δε ητοίμαζον, επήλθεν επ’ αυτόν έκστασις

ΠΡΑΞ ιβ:5 Ο μεν λοιπόν Πέτρος εφυλάττετο εν τη φυλακή εγείνετο δε υπό της εκκλησίας ακατάπαυστος προσευχή προς τον Θεόν υπέρ αυτού.

ΠΡΑΞ κ:36 Και αφού είπε ταύτα, γονατίσας προσευχήθη μετά πάντων αυτών. 37 Έγεινε δε πολύς κλαυθμός πάντων και πεσόντες επί τον τράχηλον του Παύλου, κατεφίλουν αυτόν

ΠΡΑΞ κα:5 Αφού δε ετελειώσαμεν τας ημέρας εκείνας, εξελθώντες επορευόμεθα, και προέπεμπον ημάς πάντες συν γυναιξί και τέκνοις {οι μαθηταί της Τύρου} έως έξω της πόλεως και γονατίσαντες επί τον αιγιαλόν προσευχήθημεν.

ΡΩΜ ιβ:1 Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, δια των οικτιρμών του Θεού, να παραστήσητε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ήτις είναι η λογική σας λατρεία.

ΡΩΜ ιβ:12 ...εις την προσευχήν προσκαρτερούντες.

ΕΦΕΣ γ:14 Διά τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ... 20 Εις δε τον δυνάμενον υπερεκπερισσού να κάμη υπέρ πάντα όσα ζητούμεν ή νοούμεν, κατά την δύναμιν την ενεργουμένην εν ημίν, 21 εις αυτόν έστω η δόξα εν τη εκκλησία δια Ιησού Χριστού, εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων, Αμήν.

ΕΦΕΣ ς:18 προσευχόμενοι εν παντί καιρώ μετά πάσης προσευχής και δεήσεως δια του Πνεύματος, και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες με πάσαν προσκαρτέρησιν και δέησιν υπέρ πάντων των αγίων.

ΦΙΛΙΠ α:3 Ευχαριστώ τον Θεόν μου οσάκις σας ενθυμούμαι, 4 πάντοτε εν πάση προσευχή μου υπέρ πάντων υμών δεόμενος μετά χαράς, .....

ΦΙΛΙΠ δ:6 Μη μεριμνάτε περί μηδενός αλλ’ εν παντί πράγματι ας γνωρίζωνται τα ζητήματά σας προς τον Θεόν μετ’ ευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως.

ΚΟΛ δ:2 Εμμένετε εις την προσευχή, αγρυπνούντες εις αυτήν μετά ευχαριστίας 3 προσευχόμενοι ενταυτώ και περί ημών, να ανοίξη εις ημάς ο Θεός θύραν του λόγου, διά να λαλήσωμεν το μυστήριον του Χριστού, .....

Α’ ΘΕΣ ε:17 Αδιαλείπτως προσεύχεσθε. 18 Κατά πάντα ευχαριστείτε διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού.

Α’ ΤΙΜ β:1 Παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων να κάμνητε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας, υπέρ πάντων ανθρώπων, 2 υπέρ βασιλέων, και πάντων των όντων εν αξιώμασι, διά να διάγωμεν βίον ατάραχον και ησύχιον εν πάση ευσεβεία και σεμνότητι. ..... 8 Θέλω λοιπόν να προσεύχονται οι άνδρες εν παντί τόπω, υψόνοντες καθαράς χείρας χωρίς οργής και δισταγμού.

Α’ ΤΙΜ δ:4 Διότι παν κτίσμα Θεού είναι καλόν, και ουδέν απορρίψιμον, όταν λαμβάνηται μετά ευχαριστίας 5 διότι αγιάζεται διά του λόγου του Θεού και δια της προσευχής.

IAK ε:13 Κακοπαθεί τις μεταξύ σας; ας προσεύχηται ευθυμεί τις; άς ψάλλη. 14 Ασθενεί τις μεταξύ σας; ας προσκαλέση τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας, και ας προσευχηθώσιν επ’ αυτόν, αλείψαντες αυτόν με έλαιον εν τω ονόματι του Κυρίου. 15 Και η μετά πίστεως ευχή θέλει σώσει τον πάσχοντα, και ο Κύριος θέλει εγείρει αυτόν και αμαρτίας αν έπραξε, θέλουσι συγχωρηθή εις αυτόν. 16 Εξομολογείσθε εις αλλήλους τα πταίσματά σας, και εύχεσθε υπέρ αλλήλων διά να ιατρευθήτε. Πολύ ισχύει η δέησις του δικαίου ενθέρμως γενομένη. 17 Ο Ηλίας ήτο άνθρωπος ομοιοπαθής με ημάς, και προσηυχήθη να μη βρέξη και δεν έβρεξεν επί της γης τρία έτη και μήνας έξ 18 και πάλιν προσηυχήθη, και ο ουρανός έδωκε βροχήν, και η γη εβλάστησε τον καρπόν αυτής.

Α’ ΠΕΤΡ γ:12 Διότι οι οφθαλμοί του Κυρίου είναι επί τους δικαίους, και τα ώτα αυτού εις την δέησιν αυτών

Α’ ΙΩΑ γ:21 Αγαπητοί, εάν η καρδία ημών δεν μας κατακρίνη, έχομεν παρρησίαν προς τον Θεόν 22 Και ότι αν ζητώμεν, λαμβάνομεν παρ’ αυτού, διότι φυλάττομεν τας εντολάς αυτού, και πράττομεν τα αρεστά ενώπιον αυτού.

ΑΠΟΚ ε:8 και φιάλας χρυσάς πλήρεις θυμιαμάτων, αίτινες είναι οι προσευχαί των αγίων

ΑΠΟΚ η:3 Και ήλθεν άλλος άγγελος, και εστάθη έμπροσθεν του θυσιαστηρίου, κρατών θυμιατήριον χρυσούν και εδόθησαν εις αυτόν θυμιάματα πολλά, δια να προσφέρη με τας προσευχάς πάντων των αγίων επί το θυσιαστήριον το χρυσούν το ενώπιον του θρόνου. 4 Και ανέβη ο καπνός των θυμιαμάτων με τας προσευχάς πάντων των αγίων εκ της χειρός του αγγέλου ενώπιον του Θεού


127 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ

Ο ελεήμων, μνημονεύεται από τον Θεό ΠΑΡ 14:20  Ο πτωχός μισείται και υπό του πλησίον αυτού· του δε πλουσίου οι φίλοι πολλοί. 21  Ο καταφρονών τον πλησίον αυτού αμαρτάνει· ο δε ελεών τους πτωχούς είναι

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΠΡΑΞ 3:22 Διότι ο Μωϋσής είπε προς τους πατέρας, «Ότι Κύριος ο Θεός σας θέλει αναστήσει εις εσάς προφήτην εκ των αδελφών σας, ως εμέ∙ αυτού θέλετε ακούει κατά πάντα όσα εν λαλήση προς εσάς. ΡΩΜ 6:14 Δ

ΑΛΑΛΑΓΜΟΣ

Η Βίβλος είναι γεμάτη με παραδείγματα λατρείας με δυνατή φωνή. Στο βιβλίο των Ψαλμών, διαβάζουμε για τον βασιλιά Δαβίδ που έψαλε και ύμνησε τον Κύριο με δυνατή φωνή. Διακήρυξε το μεγαλείο του Θεού και

Comments


bottom of page