Αναζήτηση
  • EAEP CORFU

ΣΑΡΚΑ

ΡΩΜ 8:5-8 Οι ζώντες κατά την σάρκα, τα της σαρκός φρονούσιν.....Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος,...Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις τον Θεόν, επειδή εις τον νόμον του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλ'ουδε δύναται. Οσοι δεν είναι της σαρκός, δεν

ΡΩΜ 12:1 Να παραστήσητε τα σωματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, εύαρεστον εις τον θεόν.

ΡΩΜ 13.14 Μη φροντίζετε περί της σαρκός εις το να εκτελήτε τας επιθυμίας αυτής.Εφ.2:3.

Α' ΚΟΡ 6:20 Ηγοράσθητε δια τιμής, δοξάσατε λοιπόν τον Θεόν δια του σώματος σας.

Α' ΚΟΡ 15:39 Πάσα σάρξ δεν είναι η αυτή σάρξ, αλλά άλλη μεν σάρξ των ανθρώπων, άλλη δε σάρξ των κτηνών, άλλη δε των ιχθύων, και άλλη των πτηνών.

ΓΑΛ 5:24 όσοι δε είναι του Χριστού, εσταύρωσαν την σάρκα ομού με τα πάθη και τας επιθυμίας.

ΓΑΛ 6:8 Ο σπείρων εις την σάρκα εαυτού, θέλει θερίσει εκ της σαρκός φθοράν.

ΕΦΕΣ 5:29 Ουδείς εμίσησε ποτέ την εαυτού σάρκα, αλλ'εκτρέφει και περιθάλπει αυτήν καθώς και ο Κύριος την εκκλησίαν.

Β' ΠΕΤ 2:9,10 Εις την ημέραν της κρίσεως δια να κολάζωνται, μάλιστα δε τους οπίσω της σαρκός ακολουθούντας με επιθυμίαν ακαθαρσίας.


5 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΙΩΒ κγ:11 Ο πούς μου ενέμεινεν εις τα βήματα αυτού∙ εφύλαξα την οδόν αυτού, και δεν εξέκλεινα∙ 12 την εντολήν των χειλέων αυτού, και δεν οπισθοδρόμησα∙ διετήρησα τους λόγους του στόματος αυτού, μάλλον

Η λέξη σοφία είναι σύνθετη και προέρχεται από τις λέξεις “έσω” και φώς”, που σημαίνει εσωτερικό φως. Το εσωτερικό αυτό φως, η σοφία, χορηγείται στον άνθρωπο από τον Θεό και του δίνει την ικανότητα να

ΠΑΡ 25:6 Μη αλαζονεύου έμπροσθεν του βασιλέως, και μη ίστασαι εν τω τόπω των μεγάλων· 7 Διότι καλήτερον να σοι είπωσιν, Ανάβα εδώ, παρά να καταβιβασθής επί παρουσία του άρχοντος, τον οποίον είδον οι