top of page
Αναζήτηση

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ


ΙΩΒ κγ:11 Ο πούς μου ενέμεινεν εις τα βήματα αυτού∙ εφύλαξα την οδόν αυτού, και δεν εξέκλεινα∙ 12 την εντολήν των χειλέων αυτού, και δεν οπισθοδρόμησα∙ διετήρησα τους λόγους του στόματος αυτού, μάλλον παρά την αναγκαίαν μου τροφήν.

ΨΑΛΜ 15:1 «Ψαλμός του Δαβίδ.» Κύριε, τις θέλει κατοικήσει εν τη σκηνή σου; τις θέλει κατοικήσει εν τω όρει τω αγίω σου; 2 Ο περιπατών εν ακεραιότητι και εργαζόμενος δικαιοσύνην, και λαλών αλήθειαν εν τη καρδία αυτού· 3 Ο μη καταλαλών διά της γλώσσης αυτού, μηδέ πράττων κακόν εις τον φίλον αυτού, μηδέ δεχόμενος ονειδισμόν κατά του πλησίον αυτού. 4 Εις τους οφθαλμούς αυτού καταφρονείται ο αχρείος· τιμά δε τους φοβουμένους τον Κύριον· ομνύει εις τον πλησίον αυτού και δεν αθετεί· 5 δεν δίδει το αργύριον αυτού επί τόκω, ουδέ λαμβάνει δώρα κατά του αθώου. Ο πράττων ταύτα δεν θέλει σαλευθή εις τον αιώνα.

ΨΑΛΜ 16:8 Ενώπιόν μου είχον τον Κύριον διαπαντός· διότι είναι εκ δεξιών μου, διά να μη σαλευθώ.

ΨΑΛΜ 44:17 Πάντα ταύτα ήλθον εφ’ ημάς, όμως δεν σε ελησμονήσαμεν, και δέν ηθετήσαμεν την διαθήκην σου∙ 18 ουδέ εστράφη εις τα οπίσω η καρδία ημών, ουδέ εξέκλιναν τα βήματα ημών από της οδού σου∙

ΨΑΛΜ 46:1 «Εις τον πρώτον μουσικόν, διά τους υιούς Κορέ· ωδή επί Αλαμώθ.» Ο Θεός είναι καταφυγή ημών και δύναμις, βοήθεια ετοιμοτάτη εν ταις θλίψεσι. 2 Διά τούτο δεν θέλομεν φοβηθή, και αν σαλευθή η γη και μετατοπισθώσι τα όρη εις το μέσον των θαλασσών· 3 και αν ηχώσι και ταράττωνται τα ύδατα αυτών· και σείωνται τα όρη διά το έπαρμα αυτών. Διάψαλμα. 4 Ποταμός, και οι ρύακες αυτού θέλουσιν ευφραίνει την πόλιν του Θεού, τον άγιον τόπον των σκηνωμάτων του Υψίστου. 5 Ο Θεός είναι εν τω μέσω αυτής· δεν θέλει σαλευθή· θέλει βοηθήσει αυτήν ο Θεός από του χαράγματος της αυγής. 6 Εφρύαξαν τα έθνη· εσαλεύθησαν αι βασιλείαι· έδωκε φωνήν αυτού· η γη ανελύθη.

ΨΑΛΜ ριθ:33 Δίδαξόν με, Κύριε, την οδόν των διαταγμάτων σου, και θέλω φυλάττει αυτήν μέχρι τέλους. 34 Συνέτισόν με, και θέλω φυλάττει τον νόμον σου∙ ναι, θέλω φυλάττει αυτόν εν όλη καρδία.

ΨΑΛΜ ριθ:112 Έκλινα την καρδίαν μου εις το να κάμνω τα διατάγματά σου πάντοτε μέχρι τέλους.

ΜΑΤΘ ι:22 ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτος θέλει σωθή.

ΛΟΥΚ θ:51 Και ότε συνεπληρούντο αι ημέραι διά να αναληφθή, τότε αυτός έκαμε στερεάν απόφασιν να υπάγη εις Ιερουσαλήμ.

ΙΩΑΝ δ:34 Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, Το εμόν φαγητόν είναι να πράττω το θέλημα του πέμψαντός με, και να τελειώσω το έργον αυτού.

ΠΡΑΞ 2:25 Επειδή ο Δαβίδ λέγει περί αυτού· Έβλεπον τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου διά να μη σαλευθώ.

ΠΡΑΞ ια:23 ..και παρεκίνει πάντας να εμμένωσιν εν σταθερότητι καρδίας εις τον Κύριον∙

Α’ ΚΟΡ ις:13 Αγρυπνείτε, στέκεσθε εν τη πίστει∙ ανδρίζεσθε, ενδυναμούσθε.

Β’ ΚΟΡ ιγ:5 Εαυτούς εξετάζετε, άν είσθε εν τη πίστει∙ εαυτούς δοκιμάζετε∙

ΕΦΕΣ δ:14 διά να μη είμεθα πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι μα πάντα άνεμον της διδασκαλίας, δια της δολιότητος των ανθρώπων, διά της πανουργίας εις το μεθοδεύεσθαι την πλάνην∙

ΚΟΛ α:23 εάν επιμένητε εις την πίστιν τεθεμελιωμένοι και στερεοί, και μή μετακινούμενοι από της ελπίδος του ευαγγελίου το οποίον ηκούσατε,

ΚΟΛ β:7 ερριζωμένοι και επικοδομούμενοι εν αυτώ, και στερεούμενοι εν τη πίστει, καθώς εδιδάχθητε, περισσεύοντες εν αυτή μετά ευχαριστίας.

ΕΒΡ β:1 Διά τούτο πρέπει ημείς να προσέχωμεν περισσότερον εις όσα ηκούσαμεν, διά να μην εκπέσωμεν ποτέ.

ΙΑΚ α: 8 Άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος εν πάσαις ταις οδοίς αυτού.

Β’ ΠΕΤ γ:17 ...φυλάττεσθε, διά να μην πρασυρθείτε με την πλάνην των ανόμων και εκπέσητε από τον στηριγμόν σας.

ΑΠΟΚ β:26 Και όστις νικά, και όστις φυλαττει μέχρι τέλους τα έργα μου, θέλω δώσει εις αυτόν εξουσίαν επί των εθνών...


13 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΠΡΑΞ 3:22 Διότι ο Μωϋσής είπε προς τους πατέρας, «Ότι Κύριος ο Θεός σας θέλει αναστήσει εις εσάς προφήτην εκ των αδελφών σας, ως εμέ∙ αυτού θέλετε ακούει κατά πάντα όσα εν λαλήση προς εσάς. ΡΩΜ 6:14 Δ

ΑΛΑΛΑΓΜΟΣ

Η Βίβλος είναι γεμάτη με παραδείγματα λατρείας με δυνατή φωνή. Στο βιβλίο των Ψαλμών, διαβάζουμε για τον βασιλιά Δαβίδ που έψαλε και ύμνησε τον Κύριο με δυνατή φωνή. Διακήρυξε το μεγαλείο του Θεού και

ΓΝΩΣΗ ΘΕΟΥ

Ο Θεός δεν θέλει να είμαστε μηχανές που απλά υπακούμε, δεν μας θέλει άβουλα όντα, ανελεύθερα, και βυθισμένα μέσα στην αβεβαιότητα της άγνοιας. Γι αυτό, αποκαλύπτει τον εαυτό Του, έτσι ώστε να Τον γνωρ

Comments


bottom of page