top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

ΤΥΨΕΙΣ

(ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ ΤΥΨΕΙΣ)
Τετέλεσται: Το έργο του Σταυρού τελείωσε

ΙΩΑ 19:28 Μετά τούτο γινώσκων ο Ιησούς ότι πάντα ήδη ετελέσθησαν διά να πληρωθή η γραφή, λέγει· Διψώ. 29 Έκειτο δε εκεί αγγείον πλήρες όξους· και εκείνοι γεμίσαντες σπόγγον από όξους και περιθέσαντες εις ύσσωπον προσέφεραν εις το στόμα αυτού. 30 Ότε λοιπόν έλαβε το όξος ο Ιησούς, είπε, Τετέλεσται· και κλίνας την κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα. (GVB)


Ο Χριστός στο Σταυρό, με τη φράση "τετέλεσται", ολοκλήρωσε ένα έργο τέλειο με κύρια χαρακτηριστικά τη κατά χάρη σωτηρία, τη δωρεάν συγχώρεση των αμαρτιών μας και τη πρόσκληση όλων στην απόλαυση της ελευθερίας απο τα δεσμά της αμαρτίας.

ΕΦΕ 2:3 ... και ήμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής, ως και οι λοιποί· 4 ο Θεός όμως πλούσιος ων εις έλεος, διά την πολλήν αγάπην αυτού με την οποίαν ηγάπησεν ημάς, 5 και ενώ ήμεθα νεκροί διά τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού· κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι· 6 και συνανέστησε και συνεκάθισεν εν τοις επουρανίοις διά Ιησού Χριστού, 7 διά να δείξη εις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού διά της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. 8 Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον· 9 ουχί εξ έργων, διά να μη καυχηθή τις. 10 Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προητοίμασεν ο Θεός διά να περιπατήσωμεν εν αυτοίς. (GVB)


Ο άνθρωπος που αντιλαμβάνεται αυτό το έργο και δέχεται τη πρόσκληση αυτή, γνωρίζει τον Ιησού Χριστό και από τότε δεν μπορεί να είναι πια ο ίδιος άνθρωπος. Ένα υπέροχο ταξίδι ευγνωμοσύνης, λατρείας και απόλαυσης ξεκινά!Δεν είσαι τέλειος, αλλά ο Θεός σε αγαπάει έτσι κι αλλιώς

Παρόλα αυτά, με τη πάροδο του χρόνου, φυσιολογικά ο άνθρωπος πέφτει σε διάφορα σφάλματα. Ο Θεός όμως δεν μας μετρά, ούτε μας χαρακτηρίζει ανάλογα με τα λάθη μας αλλά ανάλογα με την αγάπη μας για Εκείνον. Είναι Παντογνώστης και καρδιογνώστης.


Εκεί όμως, πάνω στο λάθος μας, ο εχθρός μας ψιθυρίζει ότι ο Θεός δεν μπορεί να μας συγχωρεί για πάντα... Έτσι, μας κάνει να εστιάζουμε στα λάθη μας και όχι στην συγχωρητική αγάπη του Θεού και στις υποσχέσεις Του. Έτσι μπορεί να μπει μέσα μας αμφιβολία αν είμαστε πράγματι παιδιά Θεού κι εμείς όπως οι άλλοι.


Μάθετε μια μεγάλη αλήθεια. ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΑΜΑΡΤΙΕΣ! Όσοι Χριστιανοί αναγεννημένοι διαβάζετε αυτά που γράφω σήμερα, παρακαλώ αναλογιστείτε με ειλικρίνεια: "Έχω ή δεν έχω αμαρτίες στη ζωή μου παρόλο που γνωρίζω τον Κύριο της δόξας???" Την απάντηση τη ξέρουμε όλοι. Δεν υπάρχει στη γη αυτή η τελειότητα. Εδώ, όσο είμαστε σε αυτό το σκήνωμα, όλα θα γίνονται κατά μέρος. Έχουμε την τελειότητα ως στόχο και με καύσιμη ύλη την αγάπη του Θεού, βαδίζουμε προς αυτήν, αλλά ποτέ δεν θα τη φτάσουμε όσο ζούμε στη σάρκα. Οι εντολές του Θεού, αυτό ακριβώς είναι, Στόχος! Δεν είναι Νόμος όπως ο Μωσαϊκός που είχε άμεση τιμωρία του παραβάτη. Ο Χριστός το άλλαξε αυτό, πάνω στο Σταυρό, αναλαμβάνοντας Αυτός να τιμωρηθεί και να πληρώσει στη θέση όλων μας!


Σήμερα λοιπόν, για μία ακόμα φορά, όλα μας οδηγούν στο Σταυρό. Εκεί θα αφήνουμε κάθε μέρα τα λάθη μας. Εκεί θα λαμβάνουμε συγχώρηση. Εκεί θα εναποθέτουμε τις τύψεις μας για τα πολλά μας λάθη. Εκεί θα νιώθουμε το χάδι του γλυκού μας Κυρίου και την απαλή φωνή Του να μας λέει, "μη φοβάσαι, σε αγαπώ έτσι κι αλλιώς"!


Α’ ΚΟΡ 13:8 Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει· τα άλλα όμως, είτε προφητείαι είναι, θέλουσι καταργηθή· είτε γλώσσαι, θέλουσι παύσει· είτε γνώσις, θέλει καταργηθή. 9 Διότι κατά μέρος γινώσκομεν και κατά μέρος προφητεύομεν· 10 όταν όμως έλθη το τέλειον, τότε το κατά μέρος θέλει καταργηθή. 11 Ότε ήμην νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος εσυλλογιζόμην· ότε όμως έγεινα ανήρ, κατήργησα τα του νηπίου. 12 Διότι τώρα βλέπομεν διά κατόπτρου αινιγματωδώς, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον· τώρα γνωρίζω κατά μέρος, τότε δε θέλω γνωρίσει καθώς και εγνωρίσθην. 13 Τώρα δε μένει πίστις, ελπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα. μεγαλητέρα δε τούτων είναι η αγάπη. (GVB)


Οι τύψεις μου και το μαστίγωμα του εαυτού μου, θα με οδηγήσουν πίσω στην εσωστρέφεια, θα με εγκλωβίσουν σε μια διπλή ζωή, δηλαδή στο να κρύβω την αμαρτία μου και να την ζω στα κρυφά, που είναι ένας φαύλος κύκλος υποκρισίας και που στο τέλος θα με καταστρέψει πνευματικά. Κυρίως, θα με κάνει να ζω μια δήθεν Χριστιανική ζωή με στενοχώρια, μιζέρια και γογγυσμό προς τους πάντες, ενώ ο Χριστός μου λέει "πάντοτε χαίρετε"!!!


Α’ ΙΩΑ 1:5 Και αύτη είναι η επαγγελία, την οποίαν ηκούσαμεν απ' αυτού και αναγγέλλομεν προς εσάς, ότι ο Θεός είναι φως και σκοτία εν αυτώ δεν υπάρχει ουδεμία. 6 Εάν είπωμεν ότι κοινωνίαν έχομεν μετ' αυτού και περιπατώμεν εν τω σκότει, ψευδόμεθα και δεν πράττομεν την αλήθειαν· 7 εάν όμως περιπατώμεν εν τω φωτί, καθώς αυτός είναι εν τω φωτί, έχομεν κοινωνίαν μετ' αλλήλων, και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. 8 Εάν είπωμεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανώμεν και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν. 9 Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας. (GVB)


Όταν ο άνθρωπος πιστέψει στην αγάπη του Θεού και συνειδητοποιήσει το κόστος που πλήρωσε ο Θεός για εκείνον προσωπικά, τότε η αγάπη αυτή γίνεται μέσα του μία πυρηνική δύναμη. O άνθρωπος γίνεται ικανός να κάνει πράγματα που πριν δεν θα μπορούσε να κάνει. Αυτή τη σχέση αγάπης με τον Θεό, τον διδάσκει ότι όταν κάνει κάποιο λάθος και το φανερώσει στον Θεό με την εξομολόγηση, Εκείνος με τη σειρά του θα τον συγχωρέσει, θα του χαρίσει ξανά την αγαλλίαση της Σωτηρίας του και θα του χαρίσει ανάπαυση στη καρδιά του.


Α’ Ιωα2:1 Τεκνία μου, ταύτα σας γράφω διά να μη αμαρτήσητε. Και εάν τις αμαρτήση, έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησούν Χριστόν τον δίκαιον· 2 και αυτός είναι ιλασμός περί των αμαρτιών ημών, και ουχί μόνον περί των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου (GVB)


Η επίγνωση της αγάπης του Κυρίου λοιπόν, θα με οδηγεί να ζω στο φως, δηλαδή να μη κρύβω την αμαρτία μου στο σκοτάδι. Θα ομολογώ τα λάθη μου και ο Κύριος θα με συγχωρεί. Όταν τα πράγματα γίνονται με ακριβώς αυτή τη σειρά, η ευλογία του Θεού με περιμένει, θα λαμβάνω δύναμη να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος, καλύτερος Χριστιανός και η ζωή μου να είναι παράδειγμα για τους άλλους. Έτσι, η αμαρτία θα βρίσκει όλο και λιγότερο μέρος στη πλημμυρισμένη απο την αγάπη του Θεού καρδιά μου!Ελευθερία στο όνομα του Χριστού

ΗΣΑ ξα:1 Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ· διότι ο Κύριος με έχρισε διά να ευαγγελίζωμαι εις τους πτωχούς· με απέστειλε διά να ιατρεύσω τους συντετριμμένους την καρδίαν, να κηρύξω ελευθερίαν εις τους αιχμαλώτους και άνοιξιν δεσμωτηρίου εις τους δεσμίους!


Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι “όπου είναι το πνεύμα εκεί είναι Ελευθερία”. Ο Θεός ελευθερώνει τον άνθρωπο και αυτός ήταν πάντα ο σκοπός Του. Ο λόγος για τον οποίο ήρθε ο Χριστός στη Γη , ήταν για να ξαναβάλει τον άνθρωπο στη θέση που είχαν και έχασαν ο Αδάμ και η Εύα. Η Βίβλος μας διδάσκει ότι από τη στιγμή που κάποιος αναγεννηθεί, ζει ήδη μέσα στη βασιλεία του Θεού. Ο Χριστός γιατρεύει τους συντετριμμένους στην καρδιά, διακηρύττει ελευθερία στους αιχμαλώτους και ανοίγει την πόρτα της φυλακής μας.Τα κλειδία του άδου και του θανάτου

ΑΠΟΚ 1:17 Και ότε είδον αυτόν, έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός, και επέθηκε την δεξιάν αυτού χείρα επ' εμέ; λέγων μοι· Μη φοβού· εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος 18 και ο ζων, και έγεινα νεκρός, και ιδού, είμαι ζων εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, και έχω τα κλειδία του άδου και του θανάτου.


Όταν ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό, πήγε στον Άδη και μετά από τρεις μέρες αναστήθηκε. Η Βίβλος μας διδάσκει ότι ο Χριστός αναστήθηκε για τη δικαίωση μας. Τη στιγμή όμως της ανάστασης του, κάτι πήρε από τον διάβολο, τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Δεν λέει το κλειδί αλλά τα κλειδιά και ένα από αυτά τα κλειδιά αγαπητέ φίλε και φίλη, έχει πάνω του γραμμένο το όνομά σου. Ο Ιησούς Χριστός στο χαρίζει χωρίς να χρειαστεί να κάνεις εσύ τίποτα άλλο από το να το πάρεις από το απλωμενο χέρι Του.


Μη διστάσεις καθόλου. Ο Χριστός σου έδωσε το κλειδί. Άνοιξε λοιπόν τη φυλακή σου. Να! είσαι ελεύθερος. Ξεκλείδωσε τον τάφο σου. Να! ο Χριστός σε ανέστησε! Απεγκλωβίσου από τις τύψεις σου, ο Χριστός σε συγχώρησε και σου χάρισε αιώνια ζωή


Βγες αγαπητέ μου φίλε από τον τάφο, ανάσανε, γέλα, απόλαυσε, ζήσε! Είσαι ελεύθερος στο όνομα του Χριστού!


136 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Comments


bottom of page