top of page
Αναζήτηση
 • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

Όνειρα (ενύπνια)

Έγινε ενημέρωση: 21 Ιαν 2022

Εισαγωγή

Ο Θεός χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους για να επικοινωνεί με τους ανθρώπους, και από τα πιο κοινά μέσα που βλέπουμε στη Βίβλο, είναι μέσω των ονείρων

Αριθ 12:6 Και είπεν, Ακούσατε τώρα τους λόγους μου· Εάν ήναι μεταξύ σας προφήτης, εγώ ο Κύριος δι' οπτασίας θέλω γνωρισθή εις αυτόν· καθ' ύπνον θέλω λαλήσει προς αυτόν·


Η λέξεις όνειρο και ενύπνιο, εμφανίζονται συχνότερα στο βιβλίο της Γένεσης (33 συνολικά περιστατικά) ακολουθούμενο από το βιβλίο του Δανιήλ (27 φορές). Και οι δύο λέξεις εμφανίζονται μόνο οκτώ φορές σε όλη τη Καινή Διαθήκη. Είναι ενδιαφέρον ότι τα μόνα δύο άτομα που σύμφωνα με τις Γραφές είχαν την ικανότητα να ερμηνεύουν σωστά τα όνειρα, ήταν ο Ιωσήφ (Γένεση 40:12, 13, 18, 19, 41:25 - 32) και ο Δανιήλ (Δανιήλ 2:16 - 23, 28 - 30, 4).


Τα όνειρα έρχονται όταν κάποιος κοιμάται ενώ τα οράματα εμφανίζονται συνήθως κατά τις ώρες αφύπνισης.

Δαν 2:19 Και το μυστήριον απεκαλύφθη προς τον Δανιήλ δι' οράματος της νυκτός. Τότε ευλόγησεν ο Δανιήλ τον Θεόν του ουρανού. .... 22 Αυτός αποκαλύπτει τα βαθέα και τα κεκρυμμένα· γνωρίζει τα εν τω σκότει και το φως κατοικεί μετ' αυτού.

Δαν 7:1 Εν τω πρώτω έτει του Βαλτάσαρ βασιλέως της Βαβυλώνος ο Δανιήλ είδεν ενύπνιον και οράσεις της κεφαλής αυτού επί της κλίνης αυτού· τότε έγραψε το ενύπνιον και διηγήθη το κεφάλαιον των λόγων.


Τα όνειρα πολλών ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης καταγράφονται στις γραφές.

Γεν 20:3 Και ήλθεν ο Θεός προς τον Αβιμέλεχ κατ' όναρ την νύκτα, και είπε προς αυτόν, Ιδού, συ αποθνήσκεις εξ αιτίας της γυναικός, την οποίαν έλαβες· διότι είναι νενυμφευμένη με άνδρα.

Γεν 28:12 Και είδεν (ο Ιακώβ) ενύπνιον, και ιδού, κλίμαξ εστηριγμένη εις την γην, της οποίας η κορυφή έφθανεν εις τον ουρανόν· και ιδού, οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτής. 13 Και ιδού, ο Κύριος ίστατο επάνωθεν αυτής και είπεν, Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός του Αβραάμ του πατρός σου, και ο Θεός του Ισαάκ· την γην, επί της οποίας κοιμάσαι, εις σε θέλω δώσει αυτήν και εις το σπέρμα σου.

Γεν 31:24 Ήλθε δε ο Θεός προς Λάβαν τον Σύρον κατ' όναρ την νύκτα, και είπε προς αυτόν, Φυλάχθητι, μη λαλήσης σκληρά προς τον Ιακώβ.

Γεν 40:8 Οι δε είπον προς αυτόν, Ενυπνιάσθημεν ενύπνιον και δεν είναι ουδείς όστις να εξηγήση αυτό. Και είπε προς αυτούς ο Ιωσήφ, Δεν ανήκουσιν εις τον Θεόν αι εξηγήσεις; διηγήθητέ μοι, παρακαλώ. 9 Και διηγήθη ο αρχιοινοχόος το ενύπνιον αυτού προς τον Ιωσήφ και είπε προς αυτόν, Είδον εις το όνειρόν μου και ιδού, άμπελος έμπροσθέν μου· 10 και εις την άμπελον ήσαν τρεις κλάδοι και εφαίνετο ως βλαστάνουσα και τα άνθη αυτής εξήνθησαν και οι βότρυες της σταφυλής ωρίμασαν· 11 το δε ποτήριον του Φαραώ ήτο εν τη χειρί μου· και έλαβον τα σταφύλια και έθλιψα αυτά εις το ποτήριον του Φαραώ και έδωκα το ποτήριον εις την χείρα του Φαραώ. 12 Και είπεν ο Ιωσήφ προς αυτόν, Αύτη είναι η εξήγησις αυτού· οι τρεις κλάδοι είναι τρεις ημέραι·

Ακόμα η Βίβλος μιλά για πολλούς ανθρώπους που είδαν ειδικά όνειρα:

 • Φαραώ (Γεν 41),

 • Μαδιανίτες (Κριτ 7:13-14)

 • Βασιλιάς Σολομών (Α’ Βασ 3:5)

 • Βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ (Δαν 2:3-4)

Ο Ιωσήφ, είδε όνειρα σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις:

Ματθ 1:20 Ενώ δε αυτός διελογίσθη ταύτα, ιδού, άγγελος Κυρίου εφάνη κατ' όναρ εις αυτόν, λέγων· Ιωσήφ, υιέ του Δαβίδ, μη φοβηθής να παραλάβης Μαριάμ την γυναίκα σου· διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου.

Ματθ 2:13 Αφού δε αυτοί ανεχώρησαν, ιδού, άγγελος Κυρίου φαίνεται κατ' όναρ εις τον Ιωσήφ, λέγων· Εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον, και έσο εκεί εωσού είπω σοι· διότι μέλλει ο Ηρώδης να ζητήση το παιδίον, διά να απολέση αυτό.

Ματθ 2:19 Τελευτήσαντος δε του Ηρώδου ιδού, άγγελος Κυρίου φαίνεται κατ' όναρ εις τον Ιωσήφ εν Αιγύπτω, 20 λέγων· Εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και ύπαγε εις γην Ισραήλ· διότι απέθανον οι ζητούντες την ψυχήν του παιδίου.

Ματθ 2:22 Ακούσας δε ότι ο Αρχέλαος βασιλεύει επί της Ιουδαίας αντί Ηρώδου του πατρός αυτού, εφοβήθη να υπάγη εκεί· αποκαλυφθείς δε θεόθεν κατ' όναρ ανεχώρησεν εις τα μέρη της Γαλιλαίας,


Οι σοφοί που ήρθαν να προσκυνήσουν τον Ιησού ονειρεύτηκαν να τους πει να μην επισκεφθούν τον Ηρώδη τον Μέγα στο δρόμο τους

Ματθ 2:12 και αποκαλυφθέντες θεόθεν κατ' όναρ να μη επιστρέψωσι προς τον Ηρώδην, δι' άλλης οδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών.


H γυναίκα του Πιλάτου είχε ένα όνειρο για τον Χριστό που την τάραξε

Ματθ 27:19 Ενώ δε εκάθητο επί του βήματος, απέστειλε προς αυτόν η γυνή αυτού, λέγουσα· Άπεχε του δικαίου εκείνου· διότι πολλά έπαθον σήμερον κατ' όναρ δι' αυτόν.


Ποιος είναι ο σκοπός τους;

Τα όνειρα μπορούν να προειδοποιήσουν κάποιον να μην κάνει κάτι (Γεν 20:3, 31:24, Ματθ 27:19)

 • Μπορούν να μεταφέρουν τι θα συμβεί στο εγγύς ή μακρινό μέλλον (Γεν 37:5, 9, 40:8 - 19, 41:1 - 7, 15 - 32, Δαν 2, 7)

 • Τα όνειρα μπορούν να μεταφέρουν μια πνευματική αλήθεια (Γεν 28:12)

 • Μπορούν να επιβεβαιώσουν μια υπόσχεση (Γεν 28:13 - 14)

 • Τα όνειρα μπορούν να προσφέρουν ενθάρρυνση (Γέεν 28:15)

 • Μπορούν να ενημερώσουν κάποιον ή μια ομάδα για να κάνει κάτι (Γεν 31:11 - 13, Ματθ 1:20 - 23, 2:12 - 13, 19, 22)

 • Μπορούν να μεταδώσουν την καταστροφή τους σε έναν εχθρό (Κριτ 7:13 - 15)

 • Μπορούν να προσφέρουν σε ένα άτομο ένα δώρο από τον Θεό (Α’ Βασ 3:5)

 • Τα όνειρα μπορούν να προειδοποιήσουν κάποιον ότι θα τιμωρηθεί για τις αμαρτίες του (Δαν 4).


Είναι πάντα η αλήθεια;

Ένα έντονο πρόγραμμα της ημέρας μπορεί να παράγει όνειρα τη νύχτα

Εκκλ 5:3 Επειδή το μεν όνειρον έρχεται εν τω πλήθει των περισπασμών· η δε φωνή του άφρονος εν τω πλήθει των λόγων.


Μπορούν επίσης να προκύψουν από τη ματαιοδοξία και την επιθυμία μας

Εκκλ 5:7 Διότι εν τω πλήθει των ονείρων και εν τω πλήθει των λόγων είναι ματαιότητες· συ δε φοβού τον Θεόν.

Ιουδ 1:8 Ομοίως και ούτοι ενυπνιαζόμενοι, την μεν σάρκα μιαίνουσι, την δε εξουσίαν καταφρονούσι, και τα αξιώματα βλασφημούσιν.


Σύμφωνα με τη Βίβλο, πολλές φορές μεταφέρουν πληροφορίες και περιγράφουν γεγονότα που δεν αντικατοπτρίζουν την αλήθεια, αλλά τη ζωντανή φαντασία μας

Ησα 29:8 Καθώς μάλιστα ο πεινών ονειρεύεται ότι ιδού, τρώγει· πλην εξεγείρεται και η ψυχή αυτού είναι κενή· ή καθώς ο διψών ονειρεύεται ότι ιδού, πίνει· πλην εξεγείρεται και ιδού, είναι ητονημένος και η ψυχή αυτού διψά· ούτω θέλουσιν είσθαι τα πλήθη πάντων των εθνών των πολεμούντων εναντίον του όρους Σιών.

(Ησαΐας 29: 8, Ζαχαρίας 10: 2)!


Εάν κάποια όνειρα προέρχονται από τον Θεό, τότε έχει νόημα ότι μόνο αυτός μπορεί να αποκαλύψει το πραγματικό τους νόημα (Γένεση 40: 8, Δανιήλ 2:27 - 28). Όσοι πιστεύουν ότι το Αιώνιο επικοινωνεί μαζί τους χρησιμοποιώντας αυτήν τη μέθοδο πρέπει να προσευχηθούν και να ρωτήσουν ταπεινά αν αυτό που έχουν δει έχει έρθει σε αυτόν και αν ναι τι σημαίνει.


Μια σοβαρή προειδοποίηση

Η Βίβλος προσφέρει σοβαρές προειδοποιήσεις εναντίον εκείνων που χρησιμοποιούν δήθεν πενυματικά όνειρα ως μέσο να πείσουν τους άλλους να παραβιάσουν τους νόμους του Θεού και να επαναστατήσουν κατά του Λόγου του. Στο αρχαίο Ισραήλ, όσοι ασκούσαν τέτοια πράγματα τιμωρήθηκαν με την τελική ποινή.

ΔΕΥΤ 13:1 Εάν εγερθή εν μέσω σου προφήτης ή ενυπνιαζόμενος ενύπνια και δώση εις σε σημείον ή τεράστιον, 2  και αληθεύση το σημείον ή το τεράστιον, περί του οποίου ελάλησε προς σε, λέγων, Ας υπάγωμεν κατόπιν άλλων θεών τους οποίους δεν εγνώρισας, και ας λατρεύσωμεν αυτούς, 3  δεν θέλεις δώσει ακρόασιν εις τους λόγους του προφήτου εκείνου ή εκείνου του ενυπνιαζομένου ενύπνια· διότι δοκιμάζει εσάς Κύριος ο Θεός σας, διά να γνωρίση εάν αγαπάτε Κύριον τον Θεόν σας εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας. 4  Κύριον τον Θεόν σας θέλετε ακολουθεί και αυτόν θέλετε φοβείσθαι, και τας εντολάς αυτού θέλετε φυλάττει, και εις την φωνήν αυτού θέλετε υπακούει, και αυτόν θέλετε λατρεύει, και εις αυτόν θέλετε είσθαι προσκεκολλημένοι. 5  Εκείνος δε ο προφήτης ή εκείνος ο ενυπνιαζόμενος ενύπνια θέλει θανατωθή· διότι ελάλησεν αποστασίαν κατά Κυρίου του Θεού σας, όστις σας εξήγαγεν εκ γης Αιγύπτου και σας ελύτρωσεν εξ οίκου δουλείας, διά να σε αποπλανήση εκ της οδού, εις την οποίαν προσέταξεν εις σε Κύριος ο Θεός σου να περιπατής· και θέλεις εξαφανίσει το κακόν εκ μέσου σου. 

ΙΕΡ 23:25 Ήκουσα τι λέγουσιν οι προφήται, οι προφητεύοντες εν τω ονόματί μου ψεύδος, λέγοντες, Είδον ενύπνιον, είδον ενύπνιον. 26  Έως πότε θέλει είσθαι τούτο εν τη καρδία των προφητών των προφητευόντων ψεύδος; ναι, προφητεύουσι τας απάτας της καρδίας αυτών· 27  οίτινες στοχάζονται να κάμωσι τον λαόν μου να λησμονήση το όνομά μου, διά των ενυπνίων αυτών τα οποία διηγούνται έκαστος προς τον πλησίον αυτού, καθώς ελησμόνησαν οι πατέρες αυτών το όνομά μου διά τον Βάαλ. 28  Ο προφήτης εις τον οποίον είναι ενύπνιον, ας διηγηθή το ενύπνιον· και εκείνος, εις τον οποίον είναι ο λόγος μου, ας λαλήση τον λόγον μου εν αληθεία. Τι είναι το άχυρον προς τον σίτον; λέγει Κύριος. 29  Δεν είναι ο λόγος μου ως πυρ; λέγει ο Κύριος· και ως σφύρα κατασυντρίβουσα τον βράχον; 30  Διά τούτο, ιδού, εγώ είμαι εναντίον των προφητών, λέγει Κύριος, οίτινες κλέπτουσι τους λόγους μου, έκαστος από του πλησίον αυτού. 31  Ιδού, εγώ είμαι εναντίον των προφητών, λέγει Κύριος, οίτινες κινούσι τας γλώσσας αυτών και λέγουσιν, Αυτός λέγει. 32  Ιδού, εγώ είμαι εναντίον των προφητευόντων ενύπνια ψευδή, λέγει Κύριος, οίτινες διηγούνται αυτά και πλανώσι τον λαόν μου με τα ψεύδη αυτών και με την αφροσύνην αυτών· ενώ εγώ δεν απέστειλα αυτούς ουδέ προσέταξα αυτούς· διά τούτο ουδόλως θέλουσιν ωφελήσει τον λαόν τούτον, λέγει Κύριος. 


Αν και η Καινή Διαθήκη δίνει λιγότερο βάρος στα ενύπνια από ότι η Παλαιά Διαθήκη, εντούτοις η Βίβλος διδάσκει ότι λίγο πριν την επιστροφή του Ιησού στη γη, ο Θεός θα κάνει τους ανθρώπους του να βλέπουν ειδικά πνευματικά όνειρα. Ο απόστολος Πέτρος, κήρυξε ένα ισχυρό μήνυμα την ημέρα της Πεντηκοστής και αναφέρθηκε στη προφητεία του Ιωήλ:

ΠΡΑΞ 2:17  Και εν ταις εσχάταις ημέραις, λέγει ο Θεός, Θέλω εκχέει από του Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα, και θέλουσι προφητεύσει οι υιοί σας και αι θυγατέρες σας, και οι νεανίσκοι σας θέλουσιν ιδεί οράσεις, και οι πρεσβύτεροί σας θέλουσιν ενυπνιασθή ενύπνια· 114 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Comentários


bottom of page