Αναζήτηση
  • EAEP CORFU

Ναός

ΙΩΑΝ β:19 Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, Χαλάσατε τον ναόν τούτον, και δια τριών ημερών θέλω εγείρει αυτόν. .... 21 Εκείνος όμως έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού.

ΠΡΑΞ ζ:47 Ο Σολομών δε ωκοδόμησεν εις αυτόν οίκον. 48 Αλλ’ ο Ύψιστος δεν κατοικεί εν χειροποιήτοις ναοίς. ...

Α’ ΚΟΡ γ:16 Δεν εξεύρετε ότι είσθε ναός Θεού, και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν υμίν; 17 Εάν τις φθείρη τον ναόν του Θεού, τούτον θέλει φθείρει ο Θεός∙ διότι ο ναός του Θεού είναι άγιος, όστις είσθε σείς.

Β’ ΚΟΡ ς:16 Σείς είσθε ναός Θεού ζώντος, καθώς είπεν ο Θεός, «Οτι θέλω κατοικεί εν αυτοίς και περιπατεί, και θέλω είσθαι Θεός αυτών, και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαός μου.»

ΕΦΕΣ β:21 …εν τω οποίω πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναόν άγιον εν Κυρίω

ΑΠΟΚ κα:22 Και ναόν δεν είδον εν αυτή∙ διότι ναός αυτής είναι ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτωρ, και το Αρνίον.


1 προβολή0 σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

ΙΕΡ 9:13 Και είπε Κύριος, Διότι εγκατέλειπον τον νόμον μου, τον οποίον έθεσα έμπροσθεν αυτών, και δεν υπήκουσαν εις την φωνήν μου, και δεν περιπάτησαν εν αυτώ∙ 14 αλλά περιεπάτησαν οπίσω της ορέξεως τ