top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

Α.3       Ο Αντίχριστος θα φανερωθεί αφού φύγει η Εκκλησία

Η επταετία του Αντιχρίστου, θα είναι μια περίοδος κατά την οποία θα φανερωθεί η οργή και το μίσος του διαβόλου εναντίον όλων όσων δεν θα υποταχτούν εις αυτόν, προσκυνώντας την εικόνα του και λαμβάνοντας το χάραγμά του αντιχρίστου. Είναι ακόμη η περίοδος κατά την οποία θα γίνει τέτοια θλίψη επί της γης που παρόμοια δεν έχει υπάρξει ούτε πρόκειται νε υπάρξει αργότερα. Το μεγάλο γεγονός που θα χαρακτηρίσει τη περίοδο αυτή, θα είναι βεβαίως ο διωγμός εναντίον των πιστών που θα έχουν απομείνει στη γη μετά την αρπαγή της εκκλησίας.

Το παράδειγμα του Νώε και του Λωτ: Είναι ακόμη η περίοδος κατά την οποία θα φανερωθεί και η οργή του Θεού κατά των ασεβών με όλες τις πληγές που θα συμβούν όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη. Ο Θεός όμως, πάντοτε πριν κάνει τη κρίση και πριν φανερώσει την οργή του επί της γης, έβγαζε τους δικούς του από εκεί για να του φυλάξει. Αυτό το βλέπουμε και στη περίπτωση του Λωτ στα Σόδομα και στα Γόμορρα, αλλά και στη περίπτωση του κατακλυσμού του Νώε. (ΛΟΥΚ ιζ:26)  Και καθώς έγεινεν εν ταις ημέραις του Νώε, ούτω θέλει είσθαι και εν ταις ημέραις του Υιού του ανθρώπου· 27  έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο, μέχρι της ημέρας καθ’ ην ο Νώε εισήλθεν εις την κιβωτόν, και ήλθεν ο κατακλυσμός και απώλεσεν άπαντας. 28  Ομοίως και καθώς έγεινεν εν ταις ημέραις του Λώτ· έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επώλουν, εφύτευον, ωκοδόμουν· 29  καθ’ ην δε ημέραν εξήλθεν ο Λωτ από Σοδόμων, έβρεξε πυρ και θείον απ’ ουρανού και απώλεσεν άπαντας. 30  Ωσαύτως θέλει είσθαι καθ’ ην ημέραν ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθή. 31  Κατ’ εκείνην την ημέραν όστις ευρεθή επί του δώματος και τα σκεύη αυτού εν τη οικία, ας μη καταβή διά να λάβη αυτά, και όστις εν τω αγρώ ομοίως ας μη επιστρέψη εις τα οπίσω. 32  Ενθυμείσθε την γυναίκα του Λωτ. 33  Όστις ζητήση να σώση την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν, και όστις απολέση αυτήν, θέλει διαφυλάξει αυτήν. 34  Σας λέγω, Εν τη νυκτί εκείνη θέλουσιν είσθαι δύο επί μιας κλίνης, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφίνεται· 35  δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει ομού, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφίνεται· 36  δύο θέλουσιν είσθαι εν τω αγρώ, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφίνεται. 37  Και αποκριθέντες λέγουσι προς αυτόν· Που, Κύριε; Ο δε είπε προς αυτούς· Όπου είναι το σώμα, εκεί θέλουσι συναχθή οι αετοί.

Ο κωλύων: Ο Λόγος του Θεού που γράφτηκε στη πλούσια Ελληνική γλώσσα, είναι πλήρως ικανός να περιγράψει με ακρίβεια ότι χρειάζεται να μας αποκαλυφθεί από τον Θεό. Έτσι στα παρακάτω εδάφια μας λένε ότι ο αντίχριστος εμποδίζεται (κωλύεται) από κάποιον ώστε να φανερωθεί «εν τω εαυτού καιρόν». (Β’ ΘΕΣ β:6) Και τώρα γνωρίζετε εκείνο, το οποίον κωλύει αυτόν, ώστε να αποκαλυφθή εν τω εαυτού καιρώ· 7 διότι το μυστήριον της ανομίας ήδη ενεργείται, μόνον έως να εκβληθή εκ μέσου ο κωλύων τώρα· 8 και τότε θέλει αποκαλυφθή ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνειαν της παρουσίας αυτού·

Αυτό σημαίνει ότι θα ήθελε να έλθει πιο πρώτα, αλλά κάποιος τον εμποδίζει. Το θέμα λοιπόν, είναι να εννοήσουμε ποιος είναι αυτός που ο λόγος του Θεού αποκαλεί «κωλύων». Ο λόγος ακόμη μας φανερώνει ότι αυτός ο κωλύων, πρόκειται να «εκβληθεί εκ μέσου», πρόκειται δηλαδή, να φύγει. Η μόνη ερμηνεία που μπορούμε να δεχτούμε, είναι ότι πρόκειται για την Εκκλησία του Χριστού. Όσο η Εκκλησία βρίσκεται στη γη και κηρύττει το Ευαγγέλιο του Χριστού, ο Αντίχριστος δεν θα είναι ελεύθερος να ξεδιπλώσει το σχέδιο του. Ποιός είναι ο τρόπος με τον οποίο μια παγκόσμια εκκλησία διασπαρμένη σε όλο το πρόσωπο της γης μπορεί να «εκβληθεί», ώστε να εμφανιστεί ο Αντίχριστος; Πρόκειται βεβαίως για την αρπαγή της Εκκλησίας, με την οποία όλος ο λαός του Θεού που θα είναι ζωντανός εις το Πνεύμα, θα αρπαχθεί εν νεφέλαις. Έτσι το τοπίο θα ελευθερωθεί ώστε ο αντίχριστος να εφαρμόσει το σκοτεινό του σχέδιό για παγκόσμια κυριαρχία.

Βέβαια, το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Το παγκόσμιο σύστημα ετοιμάζεται για να δεχτεί τον μεσσία. Όλα είναι ουσιαστικά έτοιμα, ώστε ο λαός του Θεού, βλέποντας τη συκή που βγάζει φύλλα, να γνωρίζει ότι το τέλος είναι πλησίον. Όλα βαδίζουν προς το παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης. Όλοι το ζητούν και όλοι το προκρίνουν. Μάλιστα, οι ηγέτες μικρών και μεγάλων κρατών προετοιμάζουν τους λαούς τους να αποδεχτούν ότι για λόγους ασφάλειας και με τον μανδύα της αλληλεγγύης και της συνεργασίας μεταξύ των εθνών έναντι στη τρομοκρατία, πρέπει να υπάρξει άμεσα η παγκόσμια διακυβέρνηση όπως την αποκαλούν. Ο λαός του Θεού όμως, γνωρίζει ότι πρόκειται για μια διαβολικής έμπνευσης παγκόσμια δικτατορία, κατά την οποία ο διάβολος θα δώσει όλη του την εξουσία στον αντίχριστο, με μόνο απώτερο σκοπό, να εναντιωθεί στον ερχόμενο Χριστό. (ΛΟΥΚ κα:36) Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντί καιρώ, διά να καταξιωθήτε να εκφύγητε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γείνωσι και να σταθήτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου.

Η λέξη “εκφύγητε” είναι κομβικής σημασίας στην ερμηνεία του παραπάνω εδαφίου. Με τη χρήση της λέξης αυτής, ο Λόγος του Θεού μας πληροφορεί ότι δεν πρόκειται να διαφύγουμε ‘’πάντα ταύτα’’ (δηλαδή να περάσουμε μέσ από τη μεγάλη θλίψη), αλλά να εκφύγουμε, δηλαδή να μη περάσουμε καθόλου μέσα από την επικείμενη μεγάλη θλίψη. (ΑΠΟΚ γ:10) Επειδή εφύλαξας τον λόγον της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού, ήτις μέλλει να έλθη επί της οικουμένης όλης, διά να δοκιμάση τους κατοικούντας επί της γης. 11 Ιδού, έρχομαι ταχέως· κράτει εκείνο το οποίον έχεις, διά να μη λάβη μηδείς τον στέφανόν σου.

Το εδάφιο αυτό παρομοίως δεν λέει ότι ο Θεός πρόκειται να φυλάξει το λαό Του “την ώρα του πειρασμού”, δηλαδή όσο θα περνά και θα δοκιμάζεται μέσα στη Μεγάλη Θλίψη, αλλά ‘’εκ της ώρας του πειρασμού’’ δηλαδή από την ώρα της μεγάλης θλίψης, την οποία ο λαός του Θεού δεν θα γνωρίσει, διότι “θα εκβληθεί εκ μέσου”.

1 Προβολή0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο (Κεφ. 07)

Περιεχόμενα 1. Ανθρώπινες παραδόσεις και θεϊκές εντολές (7:1) 2. Τι κάνει τον άνθρωπο ακάθαρτο (7:14) 3. Η Συροφοίνισσα (7:24) 4. Ο κωφός μογιλάλος (7:31) 1. Ανθρώπινες παραδόσεις και θεϊκές εντολές

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ (κεφ. 02)

Η σπουδαιότητα της σωτηρίας Εβρ 2:1 Διά τούτο πρέπει ημείς να προσέχωμεν περισσότερον εις όσα ηκούσαμεν, διά να μη εκπέσωμέν ποτέ. 2 Διότι εάν ο λόγος ο λαληθείς δι' αγγέλων έγεινε βέβαιος, και πάσα

Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο (Kεφ. 05)

Περιεχόμενα 1. Η θεραπεία του δαιμονισμένου των Γαδαρηνών (5:1) 2. Η είσοδος των δαιμονίων στους χοίρους (5:11) 3. Ο Ιάειρος (5:22) 4. Η αιμορροούσα γυναίκα (5:25) 5. Η ανάσταση της θυγατέρας του Ιάει

Comentarios


bottom of page